עדות על יד מצלמות אבטחה

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרבנים הגאונים
ברצוני לשאול
,לכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו וישבו הסנהדרין על משכנם האם יהיה ניתן להשתמש במצלמות אבטחה בכדי להרוג אדם כגון שנצפה רוצח
בברכה ובהערכה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

בדיני ממונות נראה שיש לסמוך על מצלמות הבטחה, אם לא נגעה בהם יד אדם.

ובדיני נפשות נראה שתלוי במחלוקת ראשונים שנחלקו בקידושין האם מועיל עדות בידיעה שלא בראיה.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סימן פב) נשאל אם עדים יכולים להעיד על מה שראו במראה, והשיב, יש לברר זה מההוא דקידוש החודש, דאיתא בראש השנה (דף כד ע"א) עדים שמעידים שראו את הלבנה, חציו במים חציו ברקיע, חציו בעבים חציו ברקיע, חציו בעששית חציו ברקיע אין מעידין. הרי שאם ראוהו דרך מראה אינם יכולים להעיד.
וכתב הברכי יוסף (חו"מ סימן לה ס"ק יא הביאו הפתחי תשובה סימן לה סק"ח) דלכן כתב בעל ההלכות קטנות, רק יש לברר, כיון שיש לדחות דשאני התם דבעששית יש לטעות שמה שראו אינה לבנה, שכל הנך נדמה להם הלבנה ואינה הלבנה ודאית, אבל בנדון זה, אם הכירו הדבר באופן שאי אפשר לטעות, יש להסתפק אי נקרא ראיה. והגם שנראה מתוך השו"ת דבר שמואל (סימן רמב) ובשו"ת שבות יעקב (ח"א סימן קכו) שאין לברך בראיית הלבנה במראה, התם שאני כיון שיש לטעות בראיה, אבל באופן כזה שבודאי אין מקום לטעות, אפשר דנקרא ראיה, עכ"ד.
ונראה לפי מה שכתב השו"ע (חו"מ סימן לד סי"ד) שבדיני ממונות לא בעינן ראיה, אלא אפשר לדון גם על פי ידיעה, א"כ גם כאשר ראו את הגניבה במעגל סגור והם יודעים שיד זר לא שולטת במצלמות, לא גרע מידיעה שיכולים להעיד.

ולגבי עדות בקידושין נחלקו הראשונים אם בקידושין ידיעה בלא ראיה מועילה, שהרשב"א (סימן תשפ ואלף קצג) כתב שאין מועיל כלום. והמרדכי בקידושין (פ"ג רמז תקלא) אם עד רואה דבר מוכיח ונראה, יכול להעיד ונדון כאילו ראה גוף המעשה, כדאמרי' הן הן עדי יחוד הן הן עידי ביאה ואמרינן בכ"מ במנאפין עד שיראה כדרך המנאפין. הרי שאין צריך ראיה ברורה.
והרמ"א (אה"ע סימן מב סעיף ד) כתב כדעת הרשב"א וצריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או לרשותה, אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, אף על פי ששמעו שאמר התקדשי לי בחפץ פלוני, ואחר כך יצא מתחת ידה, אינן קידושין עד שיראו הנתינה ממש, ואין הולכין בזה אחר אומדנות והוכחות.

ונראה שדיני נפשות הינם כקידושין ותלוי במחלוקת ראשונים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל