האם יש איסור להתערב על כסף

 

שאלה:

האם יש איסור לראובן לומר לשמעון שאם אני אזכה במשחק נגדך אתה צריך לתת לי חמשים דולר? האם יש בזה איסור של משחק בקוביא. מה הגדרים בזה? האם מותר גם לאלף דולר?

תשובה:

לבני אשכנז מותר באם מתפרנס ממלאכה אחרת. עד סכום סביר .

לבני ספרד אסור. מפני שאין סימכות דעת להקנות והרי הוא גזל מדרבנן[1]

 

[1] במשנה סנהדרין (כד ב) שנינו, אלו הפסולים לעדות, המשחק בקוביא והמלוה ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. ובגמרא, משחק בקוביא מאי קא עביד, אמר רמי בר חמא משום דהוה אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. פרש"י ומכיון דאסמכתא לא קניא הוה ליה כעין גזילה בידו, והתורה אמרה אל תשת רשע עד. רב ששת אמר כל כי האי גוונא לאו אסמכתא היא, אלא לפי שאין עוסקים בישובו של עולם. מאי בינייהו איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי.

לדעת רמי בר חמא אסור לשחק בקוביא שהכסף שמקבל הזוכה הוא גזילה בידו שאין המפסיד מקנה לו את הכסף, ולדעת רב ששת נקנה הכסף לזוכה אלא משחק בקוביא פסול שאין רגיל לעבוד על כסף חשוד שישקר בעדות שאין ממון חשוב בעיניו נפקא מינה לדעת רמי בר חמא אדם שיש עבודה אחרת מותר לו לשחק בקוביא לדעת רב ששת אסור לזוכה לקחת את הכסף שזכה שהוא גוזל מהמפסיד.

להלכה פוסק הרמב"ם גזלה ואבדה פרק ו הלכה י  המשחקין בקוביא כיצד, אלו שמשחקין בעצים או בצרורות או בעצמות וכיוצא בהן ועושים תנאי ביניהם שכל הנוצח את חבירו באותו השחוק יקח ממנו כך וכך הרי זה גזל מדבריהם אף על פי שברצון הבעלים לקח הואיל ולקח ממון חבירו בחנם דרך שחוק והתל הרי זה גזל.

ולרא"ש פסול מפני שאין עוסק בישוב העולם ואם יש לו אומנות אחרת מותר לו לשחק בקוביא.

הב"י מפרש שהרמב"ם פוסק כרמי בר חמא והרא"ש פוסק כרב ששת. הסמ"ע ס"ק ג' מפרש לרמי בר חמא הנוטל ממון שהריוח על ידי קוביא עובר על גזל דאורייתא. הרמב"ם פוסק כרב ששת ואף לדברי רב ששת אסור ליטול ממון משחק בקוביא מדרבנן.

המחבר חו"מ סימן שע' פוסק כרמב"ם אסור לשחק בקוביא המריוח אסור לו ליטול ממון שהוא גזל דרבנן.

הרמ"א שם בסעיף ב' פוסק כרא"ש ועל כן מי שיש לו עבודה אחרת מותר לו לשחק בקוביא.

 

הרבנים המשיבים: הרב גבריאל לומברד הרב אשר דזימיטרובסקי והרב אברהם בוטרמן

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל