וקדשתו, להקדים כהן בכוס של קידוש

רבני בית ההוראה
כ"ט כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

בסד
בקידוש האם יש דין קדימה לתת את היין לאשה או אורחים או לבן בכור או לכהן אורח או לגדול או לחמי לאחר ששתיתי

תשובה:

שלום וברכה

אמת הדבר שיש דין וקדשת להקדים כהן לכל דבר שבקדושה, אבל זה דוקא בדבר שהוא שייך לכלל, כמו ברכת הזימון הנוצרת מכח הציבור, אבל כאשר אתה מקדש ויש לך יין שלך והברכה היא שלך, אלא שיש כהן מתארח אצלך, ברור שאתה רשאי וצריך לכבד את אשתך קודם. יתירה מזו, אפילו בדבר שהוא נובע מהציבור, כמו עלייה לתורה ראשון, יש שהקלו בבית כנסת פרטי שאין חובה לכבד את הכהן ובעל הבית רשאי ליטול לעצמו, ראה מור וקציעה סי’ קלה שאביו החכם צבי היה עולה לתורה ראשון בבית הכנסת שבביתו אף שהיו שם כהנים, וכן הובא בשו”ת מנחת אלעזר ח”ד סי’ נט. וכן מבואר בשו”ע סי’ רא סעי’ א, שאם בעל הבית רוצה לכבד בזימון את עצמו או אורח אחר – רשאי, וע”ע בזה שו”ת משנה הלכות ח”ג סי’ כח, שכיון שהכל באו על דעת בעל הבית אין דיני קדימה. אלא שאם אין לבעל הבית עדיפות, הסדר הוא כך: גדול בתורה, כהן, אבל, לוי, ראה משנה ברורה שם בהרחבה.

חנוכה שמח!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *