ראה אבדה מרחוק האם חייב להשיב

רבני בית ההוראה
כ"ג חשון ה'תשע"ח

שאלה:

כתב הב”ח ריש סי’ רנ”ט דחייב להחזיר אבידה רק כשהוא תוך רס”ו אמות. ויל”ע דלכאו’ בודאי אין צריך למדוד בדיוק, דהרי דבר זה א”א, אלא לכאו’ זה תלוי באומד דעתו, ולכאו’ זהו דבר שקשה מאוד לסתם בני אדם.
ומה הדין אם אמד בדעתו שהאבידה הוא יותר מרס”ו אמות ופטר את עצמו, ושוב נתברר לו שהי’ פחות, האם זה נחשב שעשה עבירה, או דעשה מה שאמד דעתו.
תודה רבה
שמחה בונם לונדינסקי
בעמח”ס סוכת חיים ט’ חלקים

תשובה:

שלום רב לכבוד הרב, מחבר הספרים החשובים,

לא ברור לי שניתן לפטור עצמו באומד הדעת, ואדרבה נראה לי שהוא ספיקא דאורייתא וצריך להחמיר על עצמו ספק. ולכן אם עבר ולא בדק ביטל מצווה. [לא מצאתי כעת מי שמדבר בזה].

אמנם בעיקר הדין של שיעור רסו אמה, בגמרא הובא דין זה על מצוות פריקה וטעינה. והפוסקים לא הביאו דין זה במצוות השבת אבדה, וראה ברא”ש [בשטמ”ק ובתוספות רא”ש] שסובר שילפינן אבדה מפריקה, ולדבריו ניתן לומר שדין זה נאמר גם בהשבת אבדה. והב”ח נשאר בצ”ע למה לא הביאו הפוסקים דין זה במצוות השבת אבדה. ולכן אם ראה אבדה במקום רחוק יותר מרסו אמה יתכן וחייב להשיב. וכן נראה דעת הפתחי חושן (אבדה סימן א הערה א). אמנם בספרי דבי רב [פרשת כי תצא] תירץ על קושיית הב”ח שבאבדה נלמד מכ”ש מפריקה וטעינה, ומה התם שיש צער בע”ח לא הצריכה בראיה מעבר לרסו אמה, כ”ש באבדה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים