האם מצווה לרפאות בהמת חברו – משום השבת אבדה

רבני בית ההוראה
כ"ג חשון ה'תשע"ח

שאלה:

כתב בשו”ע סי’ רנ”ט סעיף ט’ דאבידת קרקע ג”כ חייב להשיב, שאם ראה מים באים לשטוף שדה חבירו חייב לגדור בפניהם כדי להציל. ומקור לזה הוא גמ’ ב”מ דף ל”א. וא”כ צ”ע דאיך ס”ל לתוס’ ופי’ הרא”ש בנדרים דאם בהמת חבירו חולה אינו חייב לרפאותו, ואמאי אינו חייב משום השב תשיבם.

תשובה:

שלום וברכה,

כוונתך לתוספות נדרים דף מא, ב שכתבו שיש מצווה להחזיר אבידה ואין מצווה לרפאות בהמת חברו. וקשה מדוע אין מצוות השבת אבדה לרפאות בהמת חברו.

ויש ליישב לפי דברי הר”ן [שם] שכתב שמדובר שיש רופא אחר שירפא, לכן אין מצווה לרפאות בעצמו, אבל אם אין רופא אחר אלא הוא – מצווה עליו לרפאות.

וכן הדין בראה מים שוטפים לתוך שדה חברו, הסיבה שמצווה לגדור שלא יכנסו מים, משום שהבעלים אינם בנמצא. אבל כשבעלים לפנינו מספיק שמודיע שנכנסים מים, ולא צריך לגדור בעצמו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים