גשמים בסוכות

רבני בית ההוראה
י"ח תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

עכשיו שיורד גשם בחול המועד סוכות זה קללה? וכשזה קללה מותר להתפלל שיפסק?

תשובה:

שלום וברכה

הגשם עכשיו אינו קללה, ידועים דברי האחרונים שהקללה היא רק בלילה הראשון המיועד לקיום מצות האכילה המחוייבת, וכן יש שתולים זאת במצב של החורף האסטרונומי – התאריך הלועזי, אבל מותר להתפלל שיפסק שהרי זה מונע אותנו מקיום המצוה.

מקורות:

ראה בפסקי תשובות (סי’ תרלט אות יח) שהביא כמה דעות בענין. ביכורי יעקב (שם ס”ק לט) כתב כי מאחר שדעת הרמ”א שניתן לאכול בסוכה כשיורדים גשמים בלילה הראשון, הרי דווקא בלילה זה אינו סימן קללה, שהרי הוא אוכל בסוכה, ואדרבה מתוך צער, ושכרו מרובה יותר. וכן הביא בשם שו”ת זכרון יהודה (גרינוולד, סי’ קפג).

מנגד, הביא את לשונו של הרמב”ם בפירושו למשניות (סוכה סוף פרק ב’) כי גשם בתחילת סוכות הוא סימן קללה. משמע כי רק בליה הראשון הוא סימן קללה.

וראה עוד בריטב”א (תענית ב,ב) שכתב על דברי ר’ יהושע במשנה ששאל ר’ אליעזר מדוע הוא סבור שיש להזכיר גשמים כבר מיום הראשון של סוכות הרי גשמים הם סימן קללה בחג. ועל כך כתב הריטב”א: “מכאן משמע דמשום כל החג קאמר, ולא על לילה הראשון בלבד כדכתב רבינו אפרים ז”ל התם. אלא שיש לדחות דבלילה הראשון סימן קללה ומכאן ואילך לא קללה ולא ברכה כלישנא דמתני’ דהכא”.

2 תגובות

  • מאת אלחנן:

    לכאורה מה תועיל להתפלל על הגשם שיפסק, הרי זה אחד מן הדברים שהכהן הגדול היה מבקש שתפילה זו לא תתקבל… זה לא רלוונטי לימינו?

  • מאת רבני בית ההוראה:

    בסוכות זה לא נקרא עוברי דרכים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים