הלבנת פנים / תנ”ך בתיק

רבני בית ההוראה
כ' אלול ה'תשע"ז

שאלה:

האם הלבנת פנים זה יהרג ואל יעבור? האם מותר לשים ספר תנ”ך או תהילים בתיק עם ספרים אחרים של בית ספר כמו מתמטיקה ומדעים? אם לא אז מותר באותו תיק אבל בתא אחר? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

חז”ל אמרו מוטב לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, אבל לא מדובר בחיוב, הלבנת פנים אינה רציחה ממש, כך מבואר בפני יהושע שם, שאין חיוב למסור נפשו, אלא שאם עושה כך לא נחשב מאבד עצמו לדעת ואינו עובר בונשמרתם לנפשותיכם. קח לך פרויקט ללמוד ולהבין את הסיפור המובא למטה במקורות… הוא מעניין ומחזק!

מותר להניח את הספר בילקוט אבל לא מתחת לספרי החול, אלא לצידם.

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סז עמוד ב

מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה, דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא. יום אחד אמר: איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא. ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא, אתיא דביתהו בהדיה, כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו, רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה נורא, הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא, אמרה ליה דביתהו: שקול כרעיך אותיב אכרעאי. חלש דעתיה, אמרה ליה: אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי. ומאי כולי האי? דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר”ש חסידא, ואמרי לה א”ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים; מנא לן? מתמר, דכתיב: היא מוצאת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים