קיבלה משכון מגויים שיש בהם צורות של עבודה זרה

רבני בית ההוראה
כ' תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום כבוד הרב
נשאלתי ע”י אשה שהיתה עוסקת בהלוואה ברבית לנכרים, וקיבלה כמה משכונות של זהב וחלקם הם צורות של עבודה זרה, כגון צלבים, וצורות
שאלתה אם יכולה להתיכם ולהשתמש בהם, לפי מה שאמרה לי מדובר על הרבה כסף
ואולי אם הגוי מתיכה נחשב הוא מבטל את הע”ז ושרי, אלא דשמא אם הגוי הוא פועל שלו נחשב שהישראל ביטלה ולא מהני
עוד יש לדון דלא ברור שהגויים עובדים את הצלבים שתולים בצוארם
בקיצור איניני מתמצה בענין
מה דעתכם
ישר כח
שבת שלום

תשובה:

שלום רב,

אילו זה היה ממש עבודה זרה, היה אסור לה להכניס את זה לביתה, ראה מה שכתב הרמב”ם בפ”ז מהלכות ע”ז ה”ב: “עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים, אחת משום ולא תביא, ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם”. ומדברי הרמב”ם נראה שהאיסור הוא רק באופן שהוא נהנה. אולם ראה בבית הלוי (ח”א סי’ מז ס”ק ג’-ד’) שהקשה מסוגיה בע”ז כא שם משמע שאיסור לא תביא תועבה אל ביתך עוברים עליו גם בלי הנאה, אלא בעצם ההכנסה לביתו עובר על איסור דאורייתא. ותירץ שלדעת הרמב”ם ועוד ראשונים כפי שהביא שם האיסור לא תביא מדאורייתא הוא רק בהנאה ומדרבנן אף בלא הנאה וכאן השאלה היא האם בחו”ל גם גזרו או לא. אולם לדעת התוס’ שם איסור לא תביא הוא גם בלי הנאה.

בנוסף, מאחר שהיא נהנית מזה – מעצם העובדה שיש בידה משכון, הרי היא עוברת בכך על איסור דאורייתא, ראה ביראים מצוה שסג: “הלכך הלוקח נויי ע”ז ומשמשיה במשכון כגון מעילים וגביעים וכל שאר נוייהם ומשמשיהם עובר בלא תביא תועבה אל ביתך ועוד שנהנה מהם ועובר בלא ידבק בידך מאומה מן החרם ואפי’ מכניס בביתו בפקדון או השאיל או השכיר ביתו לאחרים בשאלה ושכירות לא קניא ועובר בלא תביא וגו’ המשאיל והמשכיר”.

ואף להתיך את זה לא היה מועיל, שהרי ע”ז שנשרפה אפרה אסור בהנאה. ראה שם ברמב”ם הלכה י’.

אולם למעשה לא נראה שיש כאן איסור ע”ז. ואין זה נעשה לשם עבודה אלא לשם סמל בעלמא. ראה ברמ”א יו”ד סי’ קמא סעי’ א’: “אבל אותן שתולין בצואר לזכרון, לא מקרי צלם, ומותר”. ומקורו הוא המרדכי בשם הראבי”ה. וכן כתב בתרומת הדשן סי’ קצז, וראה עוד בשו”ת יחווה דעת ח”ג סי’ סה שהביא עוד פוסקים בנידון.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים