הבטיח לקטן דבר מה ואינו רוצה לקיים

רבני בית ההוראה
3 Tamuz 5777

שאלה:

אם אמרתי לילד בן עשר שאם הוא יצליח לעשות דבר מה, אתן לו מאה ש”ח, ולא התכוונתי ברצינות, אך הוא הצליח לעשות את הדבר בלי להבין שהוא הצליח לעשות אותו, האם אני מחויב לתת לו את הסכום? אשמח לנימוק.

תשובה:

שלום רב,

יתכן שאינך חייב מעיקר הדין, אבל צריך לדעת שמבואר בגמרא (סוכה מו,ב): “אמר רבי זירא: לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה, משום דאתי לאגמוריה שיקרא, שנאמר למדו לשונם דבר שקר”. ראה גם את דברי הרמב”ם בהלכות שבועות (פרק יב) “צריך להזהר בקטנים הרבה וללמד לשונם דברי אמת בלא שבועה כדי שלא יהיו רגילים להשבע תמיד כעכו”ם, וזה הדבר כמו חובה על אבותיהם ועל מלמדי תינוקות”. כלומר, יש לנקוט משנה זהירות ביחס להבטחות לקטנים, כדי שלא ילמדו שלא צריך לעמוד בדיבורם.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *