יין של היתר מכירה לאחר הביעור

רבני בית ההוראה
12 Iyyar 5777

שאלה:

מה לעשות עם יין של היתר מכירה שקניתי בטעות, ואנו מקפידים שלא לסמוך על ההיתר, איני יכול לתת לאחרים בגלל לפני עיוור לא לשפוך כי אולי יש בו קדושת שביעית ולא להשתמש כי גם נעשתה בו עבירה (לחומרא) וגם לא התבער בשעת הביעור אז מה לעשות בו?

תשובה:

שלום רב

יש כאן שני נושאים שיש לדון בהם: האחד דין שמור ונעבד בפירות שביעית, ובענין זה, אם אכן מדובר בכמות והדבר כרוך בהפסד יש לסמוך על המקילים שמתירים להשתמש בדיעבד. אבל אם מדובר בבקבוק אחד או שנים אין להקל.

הנושא השני כאן הוא יין שביעית לאחר זמן הביעור, וגם לענין זה, כיון שמדובר בשוגג, ניתן לסמוך על המקילים ולעשות הפקר עכשיו ואחר כך אפשר לזכות מיד.

באופן כללי יין שאינו בכשרות מהודרת לא כדאי לצרוך כמו כל מוצר אחר…

ניתן לפתוח אותו ואז יתקלקל לאט לאט מעצמו ולאחר מכן אפשר לזרוק.

מקורות:

על שמור ונעבד בשביעית נחלקו הדעות: יש סוברים שהם נאסרים באכילה, כך כתב הרמב”ן ביבמות קכב ב וכן דעת הראב”ד בהשגות על הרי”ף בסוכה דף מ ועוד, ויש סוברים שהם מותרים, כך כתב הרמב”ם בפאר הדור סי’ טו. בחזון איש כתב שבעת הצורך ניתן לסמוך על הרמב”ם שהתיר. כך שאם מדובר בכמות גדולה ויש כאן הפסד, תוכל לסמוך על המתירים, בפרט שיש כאן על מה לסמוך גם בענין ההיתר מכירה שרבים התירו לעשותה.

על יין שביעית לאחר הביעור בשוגג ראה שערי צדק פרק יט סעי’ ב, ס’ השמיטה פרק ט סעי’ י, מנחת שלמה סי’ נא אות יז. ואף שיש שהחמירו כמבואר בדבריהם שם, כאשר הדבר כרוך בהפסד יש לסמוך על המקילים בפרט בזמנינו שהשביעית מדרבנן.

2 Comments

    הדסה:

    יש לי שאלה דומה קניתי שמן זית והתברר לי לאחמ”כ שהוא היתר מכירה, האם זה שונה? (שמן אינו מתקלקל מעצמו)

    רבני בית ההוראה:

    במקרה כזה במקום לבער ביעור שביעית על ידי הפקר, פשוט תכניסי למדורת ל”ג בעומר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *