אכילת תרנגול הודו

רבני בית ההוראה
16 Adar II 5777

שאלה:

מאוד הייתי רוצה לדעת האם יש מקור לחומרא שנוהגים צאצאי השל”ה הקדוש לא לאכול את תרנגול ההודו.
עד כה לא מצאתי יחס לזה כי אם בספר אחד אשר מזכיר זאת בדרך אגב (שו”ת הרב הראשי (הרב מרדכי אליהו) במענה לשאלה, ומתיר זאת לשואל)
אשמח לקבל תשובה עם מראי מקומות מכיוון שנושא זה מעניין אותי מאוד.

תשובה:

שלום רב

יש שכתבו שבמקום שאין מסורת לאוכלו יש להחמיר, ראה שו”ת מלמד להועיל סי’ טז בשם החתם סופר ורבי עזריאל הילדסהיימר, אולם נראה שכיום מנהג כל הקהילות להקל בזה.

3 Comments

  א.ד.:

  אבל לגבי השל”ה?
  לגבי האוסרים (כפי שהובא לעיל) כבר האריכו בקובץ ישורון תשס”ד עמ’ תתקכח ואילך (ומוזכר גם באור ישראל גל’ ס עמ’ קי”ח ובעוד מקומות) אך מה המקור לגבי צאצאי השל”ה שאינם אוכלים תרנגול זה?
  מקובל לומר שפעם השל”ה הקדוש ראה תרנגול הודו טורף ומכיוון שכן ציווה השל”ה שצאצאיו לא יאכלו תרנגול זה.

  נ.ב.
  מעניין לציין את ה’דמשק אליעזר’ (לר’ אליעזר אשכנזי החברותא של הב”ח) פנ”א אפ”ד ופ”ד יא, עג הכותב שהתרנגול הנ”ל נבדק וראו שיש בו את כל סימני הטהרה וכן אין בו אף סימן של עוף טמא וכן את דברי הב”ח (או”ח סע”ט), המגן אברהם (שם סקי”ד) עטרת זקנים ופרי מגדים (שם) שהתרנגול האדום מהירושלמי (ברכות פ”ג ה”ה) הוא “אינדי״ק שלנו” (תרנגול הודו) א״כ רואים שהתרנגול הודו היה קיים בארץ ישראל בזמן התנאים ששנו את הברייתא ויש הרבה מה להאריך בכ”ז ואכ”מ.

  רבני בית ההוראה:

  לא ידוע לי.

  עזריאל ברגר:

  אני מכיר באופן אישי 3 משפחות לפחות שנזהרות מאכילת תרנגולי הודו, מכיוון שהן מצאצאי השל”ה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *