סעודת פורים בתוך שלושים על אביו

רבני בית ההוראה
ט' אדר ה'תשע"ז

שאלה:

חמותי נמצאת בתוך השלושים על אביה.
חמותי הזמינה את כל בניה ובנותיה הנשואים לסעודת פורים.
האם יהיה מותר לנגן באורגן בסעודת פורים?

תשובה:

שלום רב

המוזיקה אסורה עליה, תוכלו לשמוח גם בלי האורגן.

מקורות:

על עצם הסעודה המורחבת, עי’ שו”ע יו”ד סי’ שצא ס”ה שדעת הרמ”א שאין לאבל לילך לשום סעודה אפילו של מצוה אם היא סעודה של שמחה, אולם אם בדרך כלל הולך לסעודה זו נראה שיש להקל אף לד’ הרמ”א כיון שאינו הולך משום השמחה אלא משום קירבה וידידות, וכעי”ז כ’ בנטעי גבריאל (אבילות ח”ב פל”ג ס”ז) ע”ש, אולם הספרדים לא נהגו כלל את מה שכתב הרמ”א ראה ברכי יוסף (יו”ד שיו”ב סי’ שצא סק”ב) וזכור לאברהם מערכת הא’ אות ס’ שכתבו כן. בשו”ת ישכיל עבדי חלק ח’ סימן כ’ מביא מהבאר היטב ביו”ד רמו,יח בשם תשובת מהר”ם מינץ שמותר לאבל תוך י”ב חודש לסעוד בסעודת סיום מסכת, וגם מפתחי תשובה ביו”ד שצא,ה שמשמע בים של שלמה שסעודת בר מצוה דינה כסעודת סיום מסכת והסיק שאם כן ודאי אינה שונה בכך סעודת פורים מסעודת סיום ובר מצוה שמותר להשתתף עמהם אף שהיא אצל אחר ולדעת המחמירים דדוקא בביתו מותר יהא מותר להזמין לסעודתו אורחים ולדעת המקילים אפילו חוץ לביתו, ומכיון דקי”ל דהלכה כדברי המיקל באבל אם כן ודאי אין לנו למחות במי שהזמינו אותו לסעודת מצוה. וכן מובא בשם הגרי”ש אלישיב שליט”א שאם משפחות שני אחים רגילים מדי שנה לסעוד יחדיו את סעודת פורים בשעת אבילות שלהם מותר להם לסעוד יחד כמנהגם וכן מותר לאבל להזמין אורחים שהוא רגיל להזמינם תמיד וכן יכול ללכת לאכול אפילו במקום שיש כמה אורחים וכפי שהוא רגיל ללכת תמיד (הליכות והנהגות עמ’ 25).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים