אמירת קדיש על ידי בת

רבני בית ההוראה
כ"א שבט ה'תשע"ז

שאלה:

קריאת קדיש היא רק לבנים?????

תשובה:

אשה לא אומרת קדיש ואף במקום שלא שומעים קולה. [וכל קדיש שלא שומעים את אמירת הקדיש אין באמירה זו מאומה ולא נחשב לאמירת קדיש].

וכפי שהכריע בזה בעל המטה אפרים “מי שאין לו בנים רק בת וצוה לפני פטירתו שילמדו עשרה בביתו בשכרם ואחר הלימוד תאמר הבת קידש אין לשמוע לו ויש למחות שלא לעשות כן ומכל שכן שאין להניח שתאמר קדיש של תפלה ואפילו אם היא פנויה אסורה וכמכל שכן אי אפשר חלילה להשמיע קולה לרבים באמירת קדיש בין בבית הכנסת בין במנין , אלא אם תרצה לזכות את אביה תהיה זהירה בכל עתות התפלה בין בבית הכנסת בין במנין להטות אזנה באמירת קדישים לענות אמן בכוונה רוצוי ויודע מחשבות יחשוב לה כאילו אמרה וקיימה מצות אביו” [וביאר שם שהיינו אף במקום שאין משום קול באשה ערוה].

מה שצריך לעשות, הוא לשכור גבר שיאמר קדיש לעילוי נשמתה בבית הכנסת בשלושת התפילות, ויפה שעה אחת קודם, חבל על החודשיים שכבר חלפו!

בשורות טובות.

מקורות:

דעת רוב ככל הפוסקים היא שאין לאשה לומר קדיש כלל וכלל וכמבואר בשו”ת חוות יאיר (סי’ רכב) שיש למחות ביד אשה שרוצה לומר קדיש, והסכים עמו בשו”ת כנסת יחזקאל (הובא בבאר היטב או”ח סי’ קלב סק”ה) וכן כתב בבית לחם יהודה (יו”ד סי’ שעז סק”ה) וכתב שהדבר נחשב ל”חוכא ואיטלולא”, וכ”כ במטה אפרים (דיני קדיש יתום שער ד’ ס”ט ובאלף למטה סק”ט שאף במקום שאין בו משום קול באשה ערוה יש למחות ולאסור אמירת קדיש ע”י אשה משום שבזמן הזה שכיח פריצותא ואם בדורו כן בדורינו על אחת כו”כ) ובקיצור שולחן ערוך (סי’ כו ס”כ), וכ”כ בשו”ת תורה לשמה (סי’ כז) ובשדי חמד (מערכת אבילות כלל קס) ובשו”ת שלמת חיים (סי’ תריז) ושו”ת משפטי עוזיאל (או”ח ח”ב סי’ יב), שו”ת דברי ישראל (ח”ג סי’ לג) ושו”ת ציץ אליעזר (חי”ד סי’ ז), וראה עוד בארוכה בזה בשו”ת יחל ישראל (ח”א סי’ פד) שקיבץ דעות גדולי הפוסקים בזה וכן העלה בילקוט יוסף (או”ח סי’ נו סעיף לא).

אף המקילים שאשה תאמר קדיש היינו לכל היותר בבית פרטי ולא בבית הכנסת עי’ שו”ת שבות יעקב (ח”ב סי’ צג) ושו”ת תשובה מאהבה (ח”ב סי’ רכט אות י) שהקילו דווקא בבית הנפטר ולא בבית הכנסת בכלל. ובחוברת הפרדס (תשכג קובץ ו) בדעת הגרי”א ענקין הקיל בעזרת נשים בפני נשים בלבד, וגם עליו חלקו הפוסקים עי’ שו”ת מנחת יצחק (ח”ד סי’ ל) וקובץ הפרדס (לח חוברת א סי’ ד) באריכות שבפני נשים בלא עשרה זכרים אין לומר כלל משום שאין אומרים קדושה אלא בפני י’ זכרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים