פלאפון עם אינטרנט לא מסונן

רבני בית ההוראה
י"ב טבת ה'תשע"ז

האם יש בעיה הלכתית לקנות פלאפון עם אינטרנט לא חסום?

תשובה:

שלום רב

ברור שלהחזיק איטרנט שאינו מסונן זה איסור גמור, הגמרא בבא בתרא אומרת שההולך על שפת הנהר במקום שנשים רוחצות ומעצים עיניו נקרא רשע! אף שעצם עיניו ולא ראה כלום, משום שלא היה לו לבוא לידי נסיון, “איכא דרכא אחרינא” – יכול היה ללכת בדרך אחרת, ולכן, מי שמסתכל במראות שאינם צנועים, אפילו במקרה, קופץ לו פרסומות וכו’, עובר בלא תתורו, אבל גם מי שמצליח להזהר, נקרא רשע… טלפון כשר עם אינטרנט מסונן כהלכה זה כבר סיפור אחר.

בהצלחה

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נז ע”ב:

ועוצם עיניו מראות ברע – א”ר חייא בר אבא: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא! אי דליכא דרכא אחריתא, אנוס הוא! לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ”ה מיבעי ליה למינס נפשיה.

ורשב”ם שם פירש:
שאין מסתכל – כשהוא הולך על שפת הנהר.
היכי דמי – דמשתבח ביה קרא אם עוצם עיניו דמשמע שאם לא יעצים עיניו אינו לא צדיק ולא רשע.
אי דאיכא דרכא אחרינא – ואזיל בהך.
רשע הוא – ואף על פי שעוצם עיניו שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה דקיימא לן חולין (דף מד:) הרחק מן הכיעור.
אנוס הוא – אם מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא פטריה ולמה מזקיקו הכתוב להעצים עיניו דמדמשתבח ביה קרא שמעינן דצריך לעצום עיניו.
למינס נפשיה – להטות עיניו לצד אחר והיינו דמשתבח ביה קרא דאי אניס נפשיה חסיד הוא.

בש”ע אה”ע סימן כא סעיף א וז”ל:

צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד. ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות. ואסור לשחוק עמה, להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה. ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמא יבא להרהר בה. פגע אשה בשוק, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו. ולא יעבור בפתח אשה זונה, אפילו ברחוק ארבע אמות. והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוין ליהנות ממנה, כאלו נסתכל בבית התורף (פי’ ערוה) שלה. ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה. והמתכוין לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת מרדות. ואלו הדברים אסורים גם בחייבי לאוין.
ובערוך השולחן אה” סימן כא-א’ וז”ל:

וע”ש מה פירשו על דבריו. רק הבאתי מקורות.

ערוך השולחן שם סעיף א’ וז”ל:

אחרי פרשת עריות כתיב [ויקרא יט, ב] דבר אל כל עדת ב”י ואמרת אליהם קדושים תהיו דכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה היא גדר קדושה וצוה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל למגדול ועד קטן לפרוש מאד מאד מן העריות ולגדור בהן גדרים וסייגים דמפני שעריו’ נפשו של אדם מחמדתן לפיכך צריכה גדרים הרבה ולפיכך צריך אדם להתרחק מן הנשים מאד מאד ואסור לקרוץ להן בידיו או ברגליו ולרמוז להן בעיניו ולהרהר בהן וע”ז נאמר [במדבר טו, לט] ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם ועינא ולבא תרי סרסורי דעבירה ודוד המלך ע”ה התפלל ע”ז הט לבי אל עדותיך העבר עיני מראות שוא ואסור לדבר עמהן לשם תאוה או לשחוק עמהן ולהקל ראש כנגדן או להביט ביופיין וכן אמר שלמה המלך ע”ה כי נופת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו ואפילו להריח בבשמים שעליה ועל בגדיה אסור ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה מפני שרגליהן מגולות ואם יש דרך אחר לא יעבור בדרך הכביסה ואם אין דרך אחר יעצים עיניו מלהסתכל בהן ובזה נאמר ועוצם עיניו מראות ברע [בבא בתרא נ”ז ב]:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים