שליח ציבור שממהר

רבני בית ההוראה
21 Elul 5776

השליח ציבור שלנו ממהר בתפילה עד כדי כך שלא מבנים את המילים שהוא קורא האם אנחנו יוצאים לידי חובה בתפילה שלו ??

תשובה:

שלום רב,

לא ממנים שליח ציבור כזה. ראה בשו”ע או”ח סי’ יב. וראה שם במשנה ברורה ס”ק לז: “ה”ה לכל מי שאינו יכול להוציא האותיות כתיקונן כגון שהוא כבד פה וכבד לשון ג”כ אין מורידין אותו לפני התיבה [כן מוכח מהרמב”ם פט”ו מהלכות נשיאת כפים ה”א ופ”ח מה’ תפלה הלכה י”ב עי”ש”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *