הדלקת נר תמיד בשמן שביעית

רבני בית ההוראה
1 Iyyar 5776

בס”ד שלום רב לכל הרבנים
האם מותר להשתמש בשמן זית של שביעית להדלקת נר תמיד בבית הכנסת לצדיקים?

תשובה:

שלום רב

שמן של שביעית מותר להשתמש בו להדלקה באופן שיש הנאה מהאור, כמו בנרות שבת ויום טוב המיועדים להאיר את החדר, אבל הדלקת נר נשמה או נרות חנוכה שלא משתמשים לאורם – אסור.

מקורות:

ראה רמב”ם שמיטה פ”ה ה”א, ח, ובס’ תורת הארץ פ”ח סי’ מז, וכ”כ בשו”ת אמרי יושר ח”א סי’ ק.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *