פירות שביעית לאחר זמן הביעור

רבני בית ההוראה
9 Nisan 5776

לכבוד הרבנים שליט”א שלום רב
קיבלתי היום רימונים מאדם פרטי ששמר אותם לצורך אכילה משנה שביעית מגינתו ולבסוף לא יצא לו לאוכלם נתנם לי שאעשם בחרוסת כמובן שלא ידע שצריך לבער וכיצד מה דינם של הרימונים הללו בידוע שכבר עבר זמן ביעורם השנה בתחילת אדר א
בתודה מראש תבורכו מפי עליון

תשובה:

שלום רב

פירות שביעית שלא הופקרו או שלא היו ברשות אוצר בית דין בזמן הביעור [ביין הזמן הוא פסח של שנה שמינית], הרי הם נאסרים בהנאה. וכדין כל דבר הקדוש בקדושת שביעית שעבר זמן הביעור [רמב”ם שמיטה פ”ז ה”ג]. אולם אם היה ברשותו בזמן הביעור רק כדי מזון ג’ סעודות [דהיינו לכל בני הבית והוא כבקבוק וחצי לכל סועד], מותר בהנאה.

במקרה שאדם שגג ולא ידע שכבר הגיע הזמן נחלקו בכך הפוסקים, ראה חזון איש סי’ יד שאסר, אולם, הגרש”ז אויערבך במנחת שלמה סי נא מיקל על פי דברי החרדים בפרק ביעור פירות שביעית, וטעמו, משום שסיבת האיסור זה קנס, ואין מקום לקנוס אדם שלא ידע מהלכה זו. לכן יש מקום לסמוך על דעת המקילים, להוציא את היין או הפירות החוצה ולעשות ביעור על ידי הפקר עכשיו, ואז אפשר לשוב ולזכות בפירות מיד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *