שליח ציבור שטועה ומדלג מילים

רבני בית ההוראה
4 Nisan 5776

שלום רב
רצינו לשאול אם יש שליח ציבור שמחסיר כמה מילים מהברכה תוך כדי מרוצתו בחזרת הש”ץ האם מותר לענות על הברכה אמן? והאם הציבור יוצא ידי חובת שמיעת חזרת הש”ץ?

תשובה:

שלום רב,

אם הוא דילג מילים שהם מעיקר הברכה הוא צריך לחזור לראש הברכה (אם זה מהברכות האמצעיות) כלומר, אם הוא לא חזר כאילו דילג על ברכה שלמה ולא יצאו ידי חובת חזרת הש”ץ. ויתכן שגם יתר הברכות שהוא מברך מאותו דילוג ואילך הם ברכות לבטלה. אולם אם הוא דילג מילים שאינם ממהות הברכה אינו צריך לחזור.

ראה שו”ע סי’ קיט סעי’ ג’ ובמשנה ברורה ובביאור הלכה ד”ה אם דילג, ובתהלה לדוד סי’ קכד סק”ו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *