פרו ורבו לגוי

רבני בית ההוראה
6 Adar II 5776

האם גוי מצווה ב”פרו ורבו”?

תשובה:

שלום רב,

בסוגיה בסנהדרין נט,ב מבואר שגוי אינו מצווה בפריה ורביה, שהרי הגמרא אומרת שם: “והרי פריה ורביה, שנאמרה לבני נח, דכתיב ואתם פרו ורבו, ונשנית בסיני לך אמר להם שובו לכם לאהליכם, לישראל נאמרה, ולא לבני נח”. ומאידך התוס’ בחגיגה ב,ב כתבו: “ועוד פרו ורבו אכולהו בני נח כתיב אף לכנען”. וראה במשנה למלך (מלכים פרק י’ הלכה ז’) ביאר שכוונת התוס’ לומר שקודם מתן תורה ודאי היתה שייכת המצווה גם לבני נח שהרי זה נאמר להם. אלא שלאחר מתן תורה יש לנו את הכלל כל מקום שנאמרה מצווה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה – כלומר, מזמן מתן תורה ואילך. כלומר, היום אין להם חיוב פריה ורביה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *