דרבון גויים להביא ילדים

רבני בית ההוראה
כ"ח כסלו ה'תשע"ו

בס״ד , האם יש איסור ליהודי לדרבן גויים לקיים מצוות פריה ורבייה ולהתמסד …?

תשובה:

שלום רב,

אין איסור לדרבן גויים להתמסד ולקיים פריה ורביה.

בפסוק בפרשת בראשית (פרק א’ פסוק כח) נאמר לכלל היקום: “ואתם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה”. אולם בסנהדרין נט,א נאמר שכל מצוה שנאמרה לבני נח ולא חזרה אח”כ בהר סיני לבני ישראל היא נאמרה. ואם נשנית בהר סיני נאמרה לכולם. והקשו שם בגמרא בע”ב הרי פריה ורביה נשנתה שוב ע”י שנאמר ואתם שבו באהליכם וכו’, ובכל זאת המצווה נאמרה רק לישראל. כלומר, מהגמרא מבואר שמצווה זו קיימת רק בישראל.

אולם בתוס’ בחגיגה ב,ב ד”ה ולא כתוב שפרו ורבו נאמר גם לבני נח. וכך גם בשאלתות (קסד), וכן נראה מרש”י יבמות (סב,א ד”ה בני). וראה בעמק שאלה שם שביאר את הגמרא בסנהדרין לאור הנ”ל.

ובכל אופן, אפילו אם כציווי זה לא נאמר לבני נח. בכל זאת הפסוק הנ”ל אינו רק ציווי אלא גם ברכה שהקב”ה בירך את בני האדם שיפרו ויכבשו את הארץ, ראה שם ברמב”ן. וברכה זו ודאי נאמרה לכולם.

[יתכן שאם הוא גר בארץ ישראל, יתכן שאין לנו ענין לדרבן אותם.כשם שיש איסור לא תחנם שלא לתת להם חניה בארץ, יהיה גם חסרון בפריה ורביה שלהם בארץ. אבל ודאי שאנו לא יכולים לחדש איסורים, אלא רק ציינתי שבארץ הרעיון של לא תחנם קיים גם במקרה זה].

תגובה אחת

    יוסלה:

    לפע”ד איפכא מבואר בטור ושו”ע יו”ד סוף סימן קנ”ד ונו”כ שם. נראה שבקושי התירו בכל כיו”ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *