חתן שרוצה להביא שני עדים קונסרבטיבים

רבני בית ההוראה
י' אב ה'תשע"ה

האת מותר לחתן זוג עם עידי קידושין שהם שומרי שבת וכשרות אבל מתפללים בבית כנסת לא אורתודוקסי החתן הוא בין הרבנים בבית הכנסת והוא גם שומר שבת וכשרות לצערי הוא מתעקש על זה

תשובה:

שלום רב,

אני מבין שאנשים אלו הם חברים בקהילה הקונסרבטיבית, ואם כך, כפי הנראה הם פסולים לעדות. ראה במקורות שם הבאנו שאולי כדאי לך להביא איתך “עוזר” כדי שיהיו גם עדים כשרים, ויועיל לפי חלק מהשיטות. אולם אם אתה סבור שהסכמתך תביא לאיזה “פירצה” במקום, ודאי עדיף שיתחתן איך שהוא רוצה, ולא תשתף עימו פעולה.

מקורות:

ראה מה שכתב בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”ד סי’ יג אות ג’) על קידושין לפני רבאיי קונסרבטיבי: “והנה לבד זה איכא ספק על עצם הקידושין שהיו אצל ראביי קאנסערוואטיווי שאף אם היה מהטובים שבהם שלא היה אוכל מאכלות אסורות ולא היה מחלל שבת בפרהסיא לבא לביהכ”נ שלו במכונית, מ”מ לבד שחזקת כשרות הא ודאי לית לו וממילא פסול מספק, הא כיון שהוא חבר להראבייס דקאנסערוואטיוון ששיטתם לבטל איזה מצות התורה גם דאורייתא ורוב איסורין דרבנן שהם עניני כפירה הם פסולין לעדות אף שלא שמענו ממנו כלום, דהא כתב הרמב”ם בפי”א מעדות ה”ו האפיקורסין והמומרין לא הצריכו חכמים למנותם בכלל פסולי עדות שלא מנו אלא רשעי ישראל אבל אלו המורדין הכופרין פחותין הן מן העכו”ם שהעכו”ם לא מעלין ולא מורידין ואלו מורידין ולא מעלין”.

ובהמשך כותב שאפילו אם עושה זאת (רב במקום) דווקא בעד שכר, גם פסול הוא לעדות. כש”כ בקרה דנן שנראה שהעדים שהוא רוצה להביא ודאי הם חברים בקהילה זאת, ככל החברים האחרים, ובודאי אינם טובים ממנו. לכן הם פסולים לעדות.

לכן, אולי ניתן להגיע איתו “לפשרה” שהעדים שלו יהיו עדי הכתובה ואילו אתה תביא עדים אחרים לקידושין. רק שבאופן זה כדאי לדאוג לכך שהחתן עצמו יחתום על הכתובה. כדי שלפחות יהיה כתב ידו.

אולם אם לא ניתן להגיע לפשרה כזו מסיבה כלשהי. אולי כדאי להביא איתך “עוזר” כך שיהיו שני עדים כשרים בחופה שיראו את הקידושין. ואמנם לדעת הרמב”ם מאחר שיש עוד שנים פסולים שהתכוונו להעיד הרי שנמצא אחד מהם קרוב או פסול , זה פוסל גם את האחרים. אולם לדעת התוס’ (מכות ו,א) והרא”ש (שם סי’ יא) שדווקא אם גם התכוונו להעיד וגם אם אכן העידו על כך בבי”ד רק אז קיים הדין של נמצא אחד מהם וכו’. (שתי השיטות הובאו בשו”ע חו”מ סי’ לו). א”כ לשיטתם העובדה שיש עדים פסולים נוספים, אינה פוסלת את הכשרים.

אמנם, סביר להניח שהחתן ודאי מתכוון שהעדים הוא מביא הם יהיו העדים, וא”כ הוא כמו ייחוד עדים, שכתב בשו”ע שם שע”י ייחוד זה הוא למעשה פוסל את האחרים שהוא אינו רוצה שיהיו עדים. אבל יתכן שאם היה יודע שהם עדים פסולים היה מסכים שלא לייחד אותם כדי שייפסלו הכשרים, ראה מה שכתב בשו”ת חת”ס אבה”ע סי’ ק’ באופן שחתן ייחד עדים, ואח”כ התברר שהם היו פסולים, שכתב החת”ס שייחוד זה אינו פוסל את האחרים, משום שמן הסתם כוונתו היתה דווקא לכשרים. וצ”ע, אם זה שייך גם במקרה האמור.

2 תגובות

    SHMUEL:

    בעניין הכתובה אני יבקש מהחתן לחתום בנוגע לקידושין אני לא ייחד אותם הם יעמדו ליד החתן והכלה רק אומר שתי עדים הכשרים להעיד ואביא מישהו איתי כך שיהיו שתי עדים כשרים באופן ודאי . בדקתי קצת על העדים הם שומרי שבת וכשרות נראה שהם מאמינים בעיקרי הרמב”ם רק הם התקרבו בשנים האחרונות מקהילות קטנות שאין שם חיים אורתוקסיים חזקים.אני מודה לכם על עזרתכם

    רבני בית ההוראה:

    שיהיה בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *