האם מותר לחדש בגד ילדים בשבת בשלושת השבועות?

רבני בית ההוראה
12 Tamuz 5775

שלום רב לאוהבי תורתך!
האם מותר לחדש לילדים גיל 7 ומטה, בגדים חדשים – בשבת – בימי שלושת השבועות?
תודה!

תשובה:

שלום רב

עד ראש חודש אב יש להתיר ללא חשש. האיסור ללבוש בגדים חדשים בשלושת השבועות עד ראש חודש אב הוא משום שנהגו להמנע מאמירת שהחיינו בימים אלו, ממילא בגדים שאינם חשובים ולא נוהגים לומר עליהם ברכה זו, מותר לחדש בימים אלו [בשונה מתשעת הימים שאז האיסור הוא מחמת האבלות עצמה]. משום כך גם בבגדיםש מברכים עליהם שהחיינו יש שהתירו ללובשם בשבת שאז מותר לברך ברכה זו. וראה משנה ברורה בסי’ תקנא ס”ק מה. אמת שהתרומת הדשן החמיר אפילו בגרביים שלא לחדש בימים אלו! אולם המנהג שלא כדבריו.

לכן לילדים קטנים ודאי אין חשש אפילו בבגדים שחשובים לגביהם, ובודאי יש להקל בבגדים שלא מברכים על שהחיינו שזה מותר גם לגדולים כאמור, ובודאי בשבת שהמשנה ברורה הקל בזה גם לגדולים.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *