שיק שנסחר וכבר עבר התאריך שהבנק מכבד

דיין בבית הדין נתיבות חיים
4 Nisan 5775

שלום וברכה,
נתתי שיק למישהו (לא זכור לי למי) לפני שנה בסכום 240 ש”ח בלי לרשום לפקודת מי (שיק פתוח). אותו מישהו העביר לעוד מישהו… פנה אלי מישהו שקיבל את השיק לאחרונה (אחרי שנה – עדיין ללא שם על השיק) ועכשיו כבר לא ניתן לפדות את השיק. הוא מבקש שאתן לו שיק חדש.
האם אני מחוייב לתת לו שיק חדש?
בברכה,

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

אכן כך. אם אין בסיס לחשוש שהוא מחזיק בשיק שלא כדין, חזקה שהוא קיבל אותו כדין ואתה חייב לכבד את השיק.

מקורות:

רוב רובם של פוסקי זמנינו סוברים ששיק דינו כשטר התחייבות, ולכן יש חיוב לכבד אותו, גם אם הבנק אינו מכבד. אמנם, דעת הגר”נ קרליץ שליט”א בספר חוט שני הלכות רבית עמוד קטו ששיק הוא מכתב לבנק בלבד.

בשיק ריק שרשום עליו למוטב בלבד, אין למחזיק בו הגנה מלאה. אבל ככל שהחותם על השיק אינו מוכיח (וכל שכן כאשר הוא לא זוכר) שהוציאו ממנו את השיק במרמה, חזקה שהוא תקף. עיין בפסק דינו של בית משפט המחוזי בתל אביב תיק מס’ ע”א 2010/05.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *