נתינת משלוח מנות בביתו של חברו ללא ידיעתו אם יצא ידי חובה

רבני בית ההוראה
י"ב אדר ה'תשע"ה

האם חצר קונה לעניין משלוח מנות..

תשובה:

שלום רב,

הפוסקים דנו במקרה שאדם הניח משלוח מנות בבית חברו. אלא שחברו ישן להתעורר לאחר לאחר הפורים, האם יצא בזה ידי חובה משום שכבר נתן לו את זה ביום הפורים עצמו. מאידך כל מטרת מצוות משלוח מנות הוא להרבות שמחה ורעות, ואם הוא נותן לו באופן שאינו מודע לכך, אין כל שמחה ורעות. ראה בשדי חמד ח”ט מערכת פורים סי’ יז שהביא ב’ דעות בענין זה.

וראה עוד בערוך השלחן (סי’ תרצה סעי’ טז) שכתב: “אם שלח מנות לשמעון ושמעון אינו בביתו אם הוא בעיר ויבא מבעוד יום לביתו יצא המשלח חובתו אבל אם המקבל אינו בעיר שלא יבא היום לביתו לא יצא אעפ”י שאשתו או בני ביתו קבלו בעדו שהרי כתיב משלוח מנות איש לרעהו ובעינן שיבא ליד רעהו או שעכ”פ ידע מזה”.

נמצא, שאם הוא יודע שנתנו לו בחצרו משלוח מנות, השולח יצא ידי חובה. אולם אם אינו יודע במהלך יום הפורים, יש מחלוקת אם הוא יצא ידי חובה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *