האם אישה יכולה לברך בשבע ברכות?

רבני בית ההוראה
4 Tevet 5775

שלום רב
נתקלנו במצב קצת מביך שאשה שהוזמנה לשבע ברכות,ביקשה לברך,עד כמה שידוע לי גברים מברכים,האם מותר לאשה לברך/או ו למוצא פתרון יצירתי להשתתף בברכות בצורה כלשהי
מבלי לפגוע בה?
תודה ושבוע טוב

תשובה:

שלום רב,

אולי מביך אבל אין ברירה… אישה אינה יכולה לברך בשבע ברכות. כשם שאיזה אינה יכולה להצטרף למנין עשרה.

מקורות:

ראשית צריכים לדעת כתוב בשו”ע (או”ח סי’ רפב סעי’ ג’): “אבל אמרו חכמים: אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד הצבור”. כלומר, במקום שיש גברים אישה לא מברכת.

בנוסף בשבע ברכות, אישה אינה יכולה להוציא את האחרים ידי חובה, משום שצריך דווקא כאלה שיכולים להשלים למנין עשרה. ראה בשו”ת במראה הבזק ח”ה עמוד 225 תשובת הגרז”נ גולדברג שליט”א שהרחיב בזה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *