ענייני כתובה ועדי הקידושין

רבני בית ההוראה
23 Cheshvan 5775

שלום!
שאלות לגבי כתובה וחופה אשמח לתשובות.
א. כאשר נכתב שם המקום בטעות אך לא כתוב המילה “כאן” או “פה” והכתובה נמסרה האם מטריחים להחליף כתובה? והאם זה שונה בין הפסיקה האשכנזית לספרדית?
ב. האם העד אומר שהוא דתי וחובש כיפה, ואחר טקס החופה נצפה ללא כיפה האם הוא פסול( החתן לא ייחד את העדים).
ג. האם יועיל כשאין עדים שומרי תורה, לומר לאדם שיקבל על עצמו תשובה גמורה בפה מלא?

ד. האם ניתן לקחת עדים לכתובה שונים מעדי הקידושין?(כאשר חותמים על הכתובה לפני הטקס)

תודה

תשובה:

שלום רב,

א. אני מבין שהדוגמא היא העומד היום בתל אביב במקום בירושלים. כתובה כזו לדעת השו”ע (סי’ מג סעי’ כ’) לכאורה היא פסולה. אם כי השו”ע מדבר במקרה קצת שונה. וראה שם בש”ך (ס”ק מא) שהביא מכמה ראשונים שמכשירים שטר כזה. וכך היא דעת התוס’ (גיטין פ,א) שבדיעבד אם שינה כשר. וראה עוד בשו”ת אבן יקרה סי’ פד. לכן נראה שיכתבו כתובה חדשה.

ב. לכאורה העד פסול. כמובן שכל מקרה צריך לידון לגופו. אבל ודאי שמאד מומלץ להם לערוך קידושין חוזרים. אני לא אומר שהם חייבים, כי לצורך כך לכאורה צריך גביית עדות. אבל הלכה למעשה, כדאי מאד שיערכו שוב קידושין.

ככלל, יתכן מאד שעצם העובדה שהחתן הזמין אותם לחתום על הכתובה הרי היא כייחוד עדים. ראה שו”ת נאמן שמואל סי’ עט (דף צ”ה ע”ב), שו”ת כרם שלמה (אבה”ע סי’ כא דף ע”א ע”ג), וכן העלה בפשיטות הגאון מבוטאטש בספרו על אבה”ע עזר מקודש סו”ס מב.

ג. זו הרי סוגיא מפורשת (קידושין מט,ב) המקדש את האשה ע”מ שאני צדיק גמור, ונמצא רשע גמור, חוששין לקידושין שמא הרהר בתשובה. כלומר, אפילו שהוא לא אמר בפירוש שהוא חוזר בתשובה, אם הוא הרהר בתשובה הרי היא מקודשת גמורה. (ובגמ’ שם חוששין לקידושין משום שאין אנו יודעים שהוא הרהר בתשובה). וכבר ביארו האחרונים, מה בין התשובה הזו, וג’ חלקי התשובה: וידוי, חרטה, וקבלה לעתיד, ואין כאן המקום להאריך.

אלא שצריכים לדעת, כי פתרון זה שייך רק באדם שבאמת מתכוון לחזור בתשובה. אדם שאומר זאת רק מהשפה ולחוץ, ואין לו כל כוונה לחזור בתשובה. כמובן שדבריו אינם שווים מאומה. ובדברי אלו לא שייך לומר דברים שבלב אינם דברים, והעיקר זה מה שאומר בפיו. כי בדברים שעיקרם מסורים ללב, העיקר זה כוונת הלב. בפרט שאין זה נוגע אלא לעצמו, ובכה”ג לא אומרים דברים שבלב וכו’, עי’ בביאור הגר”א אבה”ע סי’ כז סק”כ.

ד. כמובן שניתן לקחת עדים אחרים. האדמו”ר מקלוזנבורג זצ”ל בעל הדברי יציב, היה מקפיד לקחת עדים אחרים כדי להרבות בעדים. אבל המקובל הוא לקחת את אותם עדים, ועדיף שכך. כי בצורה כזו יש בקרה, ותמיד ניתן לדעת מי הם עדי הקידושין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *