מיני המאכל שניתן לשלוח במשלוח מנות

רבני בית ההוראה
י' אדר ב' ה'תשע"ד

כבוד הרב שלום
רציתי לדעת האם במשלוח של יין ושוקולד יוצאים חובת משלוח מנות לפורים?

תשובה:

אכן, יוצאים בכך ידי חובת מצוה זו.

מקורות:

ראה מגילה ז’ ע”א. נרחיב מעט בפרטי מצוה זו:

מצוה זו אינה מתקיימת אלא בדברים הראויים לאכילה, ולא בבגדים או בכלים, וכדומה (תרומת הדשן סי’ קיא; משנ”ב סי’ תרצה ס”ק כ. אכן, ראה מהרי”ל הל’ פורים אות טו: וטוב לשלוח דוקא מיני מאכל ומשקה, וראה דרכי משה שם אות ז). משלוח מעות, נחלקו בו אחרונים: יש סוברים, שאפשר לקיים מצוה זו במשלוח מעות, משום שבקלות יוכל המקבל לקנות בהם מיני מאכל (שו”ת הלכות קטנות ח”ב סי’ קסג, וראה שם, שניתן לקיים מצוה זו אף בכלים שניתן למוכרם מיד ולקנות בדמיהם מזונות. וראה: ספר חסידים סי’ תשיג; מטה משה סי’ תתריח; מג”א או”ח סי’ תרצו ס”ק יא). ויש סוברים, שלא ניתן לקיים מצוה זו במעות, אלא במיני מאכל ממש (תרומת הדשן שם; דעת תורה או”ח סי’ תרצה ס”ד; ערוך השולחן שם סי”ז).

מיני מאכל שאינם ראויים לאכילה מיד, כתבו אחרונים שאין לקיים בהם מצוה זו. ולכן, השולח בשר או דג, צריך לבשלו קודם שישלחנו (ראה: מהרי”ל הל’ פורים אות טו; מג”א או”ח סי’ תרצה ס”ק יא; חיי אדם כלל קנה סל”א; משנ”ב שם ס”ק כ). אולם, אחרים סוברים שניתן לקיים מצוה זו גם בבשר שאינו מבושל, ואף לדעתם, לא ניתן לקיים מצוה זו בבעל חיים חי, לפי שצריך לטרוח הרבה עד שיהיה ראוי לאכילה (ראה פר”ח או”ח שם ס”ד, ומשנ”ב שם ושעה”צ אות כח, בדעתו).

תבלינים, אף על פי שאינם נאכלים בפני עצמם אלא רגילים לערבם בתבשיל, אדם יוצא בהם ידי חובת מצוה זו (ראה מגילה ז ב. וראה לקט יושר מנהגי פורים, שכך היה מנהגם של מקצת מבני אושטרייך. וראה שו”ת דובב מישרים ח”א סי’ צב, שדין זה אינו אמור אלא בתבלינים  הראויים לאכילה כפי שהם, אולם ראה הלכות קטנות ח”ב סי’ קסג, שמתיר בכל מיני התבלינים).

מיני משקאות, נחלקו בהם ראשונים: יש סוברים, שאף השולח מאכל אחד ולצידו משקה, או אפילו שני מיני משקאות, יוצא בכך ידי חובתו (ראה: תרומת הדשן סי’ קיא; של”ה מגילה נר מצוה; מג”א סי’ תרצה ס”ק יא; משנ”ב שם ס”ק כ. וראה רש”י מגילה ז ב ד”ה ה”ג). ויש ראשונים שנראה מדבריהם, שלא ניתן לקיים מצוה זו אלא בשני מיני מאכל (ראה רבינו חננאל מגילה שם א, ומקראי קדש פורים סי’ לח בדעתו).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *