האם צריך להקנות לאשה ולילדים כסף למשלוח מנות ומתנות לאביונים?

רבני בית ההוראה
ט' אדר ב' ה'תשע"ד

האם מותר לבנאדם שאין לו עבודה להשתמש בכספם של הוריו לקיים מצוות של ימי פורים ומצוות אחרות

תשובה:

שלום רב.

מעיקר הדין אין חיוב שהמשלוח מנות יוהמתנות לאביונים יהיו מכספו של הנותן דוקא, אך יש שמהדרים בכך, והואיל וכלל יש בידינו שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה, ואין לה בעלות על הכסף שבבית, יש שהחמירו להקנות כסף לאשה לצורך מצוות אלו.

מקורות:

בשו”ת בית יצחק יו”ד ח”ב סי’ קמד כתב, שאשה יכולה לקיים מצוות אלו רק בנכסי מילוג [נכסים שהביאה עמה מבית אביה] שאף שגם בהם יש לבעל זכויות מסוימות, מכל מקום יש לאשהבהם קנין הגוף והם שלה. אמנם, בשו”ת כתב סופר סיק קלט כתב שמשלוח מנות אדם יכול לתת גם משל אדם אחר כיון שענינו שמחה, ולא נתפרש שם מה דעתו לגבי מתנות לאביונים, וכן נראה ברור מדברי המגן אברהם סי’ תרצה ס”ק יד שהבעל שולח מנות עבור אשתו, ואינו צריך להקנותם לה, וראה ס’ הליכות שלמה מועדים א עמ’ שלח שאין צורך להקנות לה את המעות, גם לא לענין מתנות לאביונים, ואף לא החמיר בכך לחוש לדעות הנ”ל.

אלא שכמובן צריך שהדבר יעשה ברשות הבעלים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *