בירך על פרי אחד אם פטר גם פרי אחר שלא כיון עליו

רבני בית ההוראה
ז' טבת ה'תשע"ד

לכבוד הרב שליט”א

התחיל לברך על פרי או כל דבר אחר ובאמצע הברכה כיוון לפטור פרי נוסף או כל דבר אחר שברכתו זהה האם יצא?

תשובה:

שלום רב.

אף שלא היה בדעתו לאכול עוד ובירך בסתמא, אינו צריך לחזור ולברך על המאכל השני. אלא אם כן המאכלים שונים מעצם מהותם, כגון שבירך על משקה והביאו לפניו גם דבר מאכל שברכתו שהכל [משא”כ בשני מיני מאכל].

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ רו סעי’ ה, וראה ברמ”א שם שלכתחילה טוב שיכוין לפטור כל מה שיביאו לפניו, לחשוש לדעת הסוברים שבאופן זה חייב לחזור ולברך על המאכל השני, אף שמעיקר הדין אין הלכה כמותם, וראה במשנה ברורה שם ביאור השיטות בזה. על החילוק בין מיני מאכלים דומים לשאינם כאלו, ע”ע שו”ע הרב שם סעי’ ט, שמדבריו נראה שגם שני מיני מאכל שהם שונים בתכלית אינם נפטרים האחד בברכת חברו, ולפי דבריו יש לעיין מה הגדר בזה. וכנראה כוונתו שיש מאכלים הנאכלים לשובע ויש שנאכלים למתיקה, ובדרך כלל אין דרכו של אדם להגרר מאכילת שוקולד לאכילת דג וכיוצא בזה, ולכן אם הביאו לפניו מקבוצה דומה אינו חייב לחזור ולברך, והם הביאו לפניו דבר שונה לגמרי כמו בדוגמא הנ”ל – חייב לברך. כמו כן, יש שסברו שאינו פטור מלברך אלא אם כן הביאו לפניו את המאכל השני טרם שסיים את הראשון, כמבואר במשנה ברורה שם, ולכן, אם הביאו זאת לפניו לאחר שסיים אכילתו, ראוי לכאורה לכתחילה לעשות שינוי מקום על ידי יציאתו לחוץ וכדומה, כדי שיתחייב בברכה לכולי עלמא.

2 תגובות

  אליהו:

  בס”ד

  לכבוד הרב שליט”א

  כנראה שלא ביארתי שאלתי כראוי.
  כוונתי היתה למקרה שבו אין הדבר השני נפטר בברכת הראשון ללא שיכוון לכך להדיא בשעת הברכה, האם כשכיוון לדבר השני רק באמצע הברכה ולא בתחילתה יצא בזה?

  תודה רבה

  רבני בית ההוראה:

  לכאורה ודאי שלא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *