הבטיח להשכיר דירה לפלוני אולם עדיין לא נחתם חוזה ביניהם

רבני בית ההוראה
ו' טבת ה'תשע"ד

לוי מחפש דירה בשכירות, ושומע מראובן ששכניו חושבים לעזוב את דירתם ובעלי הדירה מחפשים דיירים חדשים. יתירה מזו, ראובן בקש משכניו להודיע לו כאשר הם יעזבו. גם שמעון ספר ללוי ששותף שלו מחפש דייר – וכוונתו הייתה לאותה דירה. כך נודע ללוי משני חבריו על אותה דירה.
כששמע לוי משמעון על הדירה מיד הלך לראות אותה וסיכם עם בעלים שהוא יכנס כשהיא תתפנה אבל לא חתם חוזה וגם לא נתן דמי קדימה, היה רק לחיצת יד.
בינתיים ראובן מחכה להודעה משכניו ומספר גם לפלוני אלמוני שהוא מחכה להודעה משכניו שפנו דירה בקרוב. עכשיו לפלוני אלמוני גם רוצה לשכור אותה דירה.
האם יש כאן בעיה של עני מהפך בחררה?
איך נכון לנהוג במקרה זה?

תשובה:

יש מקום גדול לומר שיש כאן דין מחוסר אמנה, אם בעה”ב ישכיר לשני, ולא רק דין עני המהפך.

מקורות:

מאחר שסוכם בלחיצת יד בין לוי לבעה”ב שהוא שוכר את הדירה מיד לאחר שהדירה תתפנה, א”כ המפר סיכום זה הוא במחוסר אמנה כמבואר בחו”מ סי’ רד. אמנם יש מקום לומר שמאחר שלא חתמו ביניהם חוזה, הרי שאין כאן סיכום ברור, וממילא אין דין מחוסר אמנה.

ראה בספר נחל יצחק להגרי”א סי’ עח (עמוד נד,ב בהערה) שכתב כי מחוסר אמנה שייך רק במתנה שהוא לא יכול לומר לו לך משוך וקני, וכל מה שהוא יכול לעשות כעת זה רק הבטחה, לכן שייך כאן מחוסר אמנה אם אינו עומד בדיבורו. אולם אם הוא יכול להקנות לו את המתנה או את המקח, ובכל זאת לא אמר לו לך משוך וקני, אלא רק הבטיח לו, אין בזה מחוסר אמנה, משום שכנראה הוא עדיין לא גמר בדעתו לגמרי, אחרת בודאי היה אומר לו לך משוך וקני וכד’.

ולפי”ז, במקרה זה, שבעצם הם עדיין לא יכלו לערוך חוזה ביניהם, משום שלא היה להם תאריך ברור, אלא רק אמירה כללית מתי שהדירה תתפנה, ולא מקובל לערוך חוזה ללא תאריך ברור, נמצא איפוא, שלכאורה שייך כאן דין מחוסר אמנה אם אינו עומד בהבטחתו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים