סגולות להצלחה בהלכה

רבני בית ההוראה
י' תמוז ה'תשע"ג

בענין נפקא מינה בין סגולה לניחוש,האם עושה מעשה כלובש טבעת וחושב שהמעשה יש כוח לעזור ליולד בנים או מזל טוב וכדומה, האם זה ניחוש ?כתוב בספר תמים תהיה(הרב יעקב הלל) סי’ כ”ב שאין מותר לעשות סגולות בשביל הצלחה ורק סגולות בשביל רפואה יש מקור בש”ס ופוסקים

תשובה:

שלום רב.

כל סגולה שהתנסו בה אחרים כמועילה אף אם אינה לרפואה מותר לעשותה, ורק מה שלא הוכח שמועיל ואין בו הבנה טבעית לדרך פעולתו אסור לעשותו משום ניחוש.

מקורות:

כך עולה מסוגיית הגמ’ בשבת סז,א ובדברי המאירי והר”ן על הרי”ף שם וכן כתב בשו”ת הרשב”א חלק א’ סי’ תי”ג שהאריך בענין זה וכן בתשובותיו שם סי’ תתכ”ה. ועי’ עוד בביאור הגר”א על השולחן ערוך יו”ד סי’ קע”ט סעיף ג’, ובחכמת אדם כלל פט סעיף ג’.

4 תגובות

  jake:

  לפי הפסק לעיל, אשה שלובשת טבעת, ליולד בנים, זה סגולה בלי הבנה טבעית ולא הוכח שמועיל , האם זה אסור? בתשובות והנהגות חלק ב סימן תרלח, הרב אומר ” ובארץ ישראל רבים מקדשין בטבעת של כסף עגול מבפנים ומרובע מבחוץ, וכ”מ בבא”ח פרשת שופטים ואומרים שזהו סגולה נפלאה שתוליד לו בנים…” מה ההסבר לעשות הסגולה?

  רבני בית ההוראה:

  כאשר מקדשים בטבעת ורוצים לבחור את הטבעת שאומרים עליה שיש בה סגוליות מסויימת אין זה דומה לשאר המקרים בהם אדם עושה דבר מיוחד לצורך הסגולה שאינה מקובלת ואינה ידועה.

  jake:

  מצאתי תשובה מרבנים ארץ חמדה והם אומרים סברא מענין, האם החילוק לקמן נכון?:”, מכל האמור עולה כי אף שנחלקו הראשונים> בגדר איסור ניחוש, מ”מ נראה כי> לכל השיטות יש הבדל עקרוני בין> ניחוש האסור (לכל שיטה כפי מה היא
  > סוברת) ובין סגולות, והיינו שלקבוע> מעשיו> ע”פ מאורעות המתרחשים ועל פיהם> לעשות מעשיו או לא לעשות אסור, אך> סגולות שעניינם שהאדם בעצמו עושה> מעשים שלדעתו יש בהם עצמם השפעה על> האדם אינם בכלל ניחוש, ויש להדגיש> שאין בדברנו הכרעה אם סגולות אכן> יש בהם ממש או לא, אך אף לסוברים> שאכן יש בכוח הסגולות להשפיע, אין> בהם ניחוש שכאמור אין האדם תולה> מעשיו באירועים ומאורעות שאירעו> בעולם אלא הוא עצמו עושה מעשים אשר> להבנתו יש בהם כח לסייע ולעזור> שרי.”

  רבני בית ההוראה:

  בדברי הראשונים (רשב”א מאירי ועוד) מבואר שסגולות הם בכלל ניחוש ולא חילקו כחילוק זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *