השולח מנות בכלי אם צריך לטובלו

רבני בית ההוראה
ו' אדר ה'תשע"ג

השולח משלוח מנות ביחד עם קערה וכדומה שעליהם מונחים המנות, האם צריך המשלח לטבלו, ואם מועילה הטבילה גם למקבלו?

תשובה:

הנותן לחבירו במתנה כלי, לא יטבילו השולח לפני הנתינה, אלא המקבל (וראוי להודיע לו שהכלי לא טבול שלא ייכשל). ואם המקבל אינו שומר תורה ומצוות ויש חשש שלא יטבול הכלי, ראוי לטובלו כדי להמנע מאיסור לפני עיור, וכדי להתחייב בטבילתו מן הדין יש להשתמש בכלי פעם אחת ואחר כך ליתנו למקבל.

מקורות:

על פי הט”ז ביו”ד סי’ ק”כ סק”י ושו”ת מנחת שלמה ח”ב סי’ ס”ו אות כ”ב, ולענין שימוש חד פעמי בכלי אם מתחייב בטבילה מן הדין נחלקו בזה הפוסקים עי’ בשו”ת שבט סופר יו”ד סי’ ס”ז, ובספר מנוחת אמת פי”ט ס”ו, וכך מביא בספר טבילת כלים פרק ג’ הערה כ”ד בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שמותר לשתות בכוס לא טבולה במסעדה ובית מלון באופן חד פעמי, אך ברמ”א בסי’ ק”כ סעיף ח’ מבואר שבכלי שלו ודאי צריך טבילה אף בשימוש ארעי ע”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *