אם ברכת כהנים היא מן התורה

רבני בית ההוראה
ז' טבת ה'תשע"ג

בס”ד ג טבת תשע”ג

האם נשיאת כפיים של הכוהנים בשחרית בימינו הינה מדאורייתא?

האם נשיאת כפיים של הכוהנים במוסף של שבת, בר”ח, ביו”ט, גם מדאורייתא?

תשובה:

שלום רב.

מצווה מן התורה היא על הכהנים לברך את ישראל כל יום, כלשון הפסוק “דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך ה’ וישמרך, יאר ה’ פניו אליך ויחונך, ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום”. וישראל העומדים כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכוונים לקבל ברכתם כדבר ה’ גם הם בכלל המצווה.

ואם נשא כפיו בשחרית נחלקו הפוסקים אם מחוייב מדאוריתא לישא כפיו שוב במוסף, יש הסוברים שחייב מדאורייתא, יש הסוברים שמדרבנן, ויש הסוברים שאינו מקיים מצווה כלל אך אם יעלה לדוכן יקיים מצווה.

מקורות:

רמב”ם ספר המצוות מצוה כ”ו, חינוך מצוה שע”ח. וביאור הלכה ריש סי’ קכ”ח בשם החרדים. ולענין מוסף בלבוש סי’ קכ”ח סעיף ג’ כתב שאינו צריך לעלות שוב אם עלה כבר בשחרית, ובשו”ת חתם סופר או”ח סי’ כ”ב ד”ה והנה הוכיח שיש חיוב בכל פעם שמתפללים בציבור, ובשו”ת מהר”ם מינץ שהביא החת”ס שם מבואר שאם עולה מקיים מצווה אך אינו מחוייב בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *