הרטבת הפאות בשבת

רבני בית ההוראה
י"א כסלו ה'תשע"ג

האם מותר להרטיב את הפאות בשבת, כדי לסדר אותם למשל אחרי האוזניים או לסלסלם.

תשובה:

שלום רב.

אסור להרטיב את הפאות בשבת משום איסור סוחט, ודווקא אם מרטיבם עם מים בכמות שיכולה להיסחט, אך אם אצבעו לחה מעט ממים בכמות שאין אפשרות לסוחטם מותר. ולענין סילסול הפאות ראה כאן שהובאו באריכות הדעות בזה.

מקורות:

כמבואר בפוסקים שיש סחיטה בשיער מדרבנן (ר’ בספר ארחות שבת פרק י”ג הערה פה שהביא את כל המקורות בדברי הראשונים לזה), ועל פי זה יש שכתבו שאף אין לטבול בשבת במקווה מחשש לסחיטה בשערות, ואף שבזה מתירים במקום תוספת קדושה, אך להרטיב להדיא את הפאות ודאי אסור, וגם ברחיצת פניו כתבו להתיר אף שיש בזה פסיק רישא שיתרטבו שערות זקנו כיון דהוי פסיק רישא דלא ניחא ליה, אך כאן ניחא ליה בהכי ואסור להרטיבם. אך כל זה דווקא בכמות מים שיש אפשרות סחיטה בהם, אך במעט רטיבות שיש בידו אין אפשרות סחיטה כלל ומותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *