להשאיר ריווח לפני המילים והכל שריר וקיים

דיין בבית הדין נתיבות חיים
15 Cheshvan 5773

לרבנים שלום רב

האם יש בעיה בכתובה מודפסת שהשורה האחרונה לפני המילים “והכל שריר וקיים”
מסתיים באמצע השורה כמו בדוגמא זו _________________________________
_________________________________ והכל שריר וקיים.
האם הכתובה כשרה כך מכתחילה. או חייבים להעביר קו לפני המילים “והכל שריר”
בתודה ובברכה

תשובה:

אסור להשאיר ריווח לפני המילים והכל שריר וקיים. אם יש רווח יש למלא אותו בקווים, בצורה שיהיה ניכר שלא היה כתוב שום דבר מתחת לקווים.

מקורות:

עדים החותמים על השטר (או כתובה שאף היא בעצם שטר) חייבים להיזהר שלא תהיה שום אפשרות להוסיף בו דברים. ואם לא נזהרו בכך השטר פסול. עיין שו”ע חו”מ סי’ מה סעיפים ו-ז וסי’ מב סעיף ג. ועיין ש”ך סי’ מו ס”ק פח שאם עשו שרטוטים שניכר שלא היה כתוב שום דבר מתחתיו, השטר כשר. אמנם דעת השו”ע שם שהוא פסול, אבל ניתן לומר שכל דברי השו”ע הוא כאשר השרטוטים הם ממש לפני חתימת העדים, שאז יש לומר שהעדים חתמו לאשר את השרטוטים, משא”כ אם השרטוטים הם בתוך השטר אין חשש.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *