לולב קטן וסגור היטב ולולב גדול ופתוח מעט איזה מהם עדיף

רבני בית ההוראה
15 Tishrei 5773

מועדים לשמחה.
אני קניתי שני לולבים אחד ממש צנום אך סגור לגמרי,
ואחד גבוה ועם בשר אך פתוח מעט, באיזה מהם עדיף להשתמש לנענועים?

תשובה:

שלום רב ומועדים לשמחה.

יש להעדיף את הלולב הסגור אף שהוא קטן יותר.

מקורות:

אף שיש הידור בלולב ארוך, כמו שכתב המגן אברהם סי’ תרע”ב סק”ג שכמה שהוא יותר ארוך הוא נאה יותר, וכן כתב הטורי אבן בחגיגה דף ז,א, אך מכיון שזהו הידור של ‘זה אלי ואנוהו’ ואינו הידור בגוף ההלכות של הלולב, יש להעדיף את ההידור של הלולב הסגור יותר על פני ההידור של הלולב הנאה יותר, וכן הובא בספר אמת ליעקב סי’ תרמ”ה בשם הגר”י קמינצקי זצ”ל.

אמנם לענין אתרוג שיש לו בלעטלך הובא בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל שעדיף אתרוג יפה במראהו ובגידולו אף שיש לו בלעטלך, מאשר אתרוג נקי ללא בלעטלך וגידולו אינו נאה כל כך, מכיון שהבלעטלך נחשבים כמראה רגיל של האתרוג.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *