לימוד תורת הנסתר

האם כיום מותר ללמוד או להשתמש בתורת הנסתר?
ואיך להשתמש?

תשובה:

שלום וברכה,

ראה בהקדמת רבינו חיים ויטאל לספרו עץ חיים מה שכתב בזה הלשון: אני הכותב משביע בשמו הגדול ית' לכל מי שיפלו הקונטרסים אלו לידו, שיקרא הקדמה זאת, ואם אותה נפשו לבא בחרדת החכמה זאת, יקבל עליו לגמור לקיים כל מה שאכתוב וכו' וצריך להתרחק בתכלית הריחוק וכו'. ע"כ. וכתב שם עשרה תנאים סור מרע ועשרה תנאים עשה טוב בכדי שיהיה ראוי להכנס לתורה זו. ובכללם לקיים כל מילי דרבנן ולתקן המעוות שלא יבוא לידי חטא אפי' שוגג. וכן הרחיב על הצורך בקדושה ובטהרה ועוד ועוד. ומי שלא נזהר בהם, הרי זה כקוצץ בנטיעות ח"ו.

ועי' בשו"ת דברי יציב (יו"ד סי' קלז) שכתב ע"ז: ומי לא יירא ולא יפחד בעוה"ר בדור הזה שכולנו רחוקים מאזהרותיו. ע"כ. וכ"ש בדורנו אנו. וסיים הדברי יציב שם: ועובדא ידענא שאא"ז מצאנז נתגלה בחלום לאחר הסתלקותו לאא"ז בעל ייטב לב ואמר לו, בתור מחותן וידיד נאמן, הנני מייעץ אתכם שתעסקו יותר בנגלות התורה מבנסתרות, ושני ידידים היו לי כשהייתי בעלמא הדין שיעצתי להם זאת, אחד קיבל דברי ואחד לא, זה ששמע בקולי אינו מתחרט והשני מתחרט ע"ז כעת, ע"כ הנני ג"כ מייעץ אתכם כנ"ל. ודי בזה לידע דרך האמת והנכון לדורותינו אלה. עכ"ל.

לא זו בלבד, אלא כתב רבינו המהרח"ו (בהקדמה לשער ההקדמות, ובריש ספר עץ חיים דף א סוע"ד) להזהיר שלא יעסוק בסתרי תורה אלא אחר שמילא כריסו בש"ס ופוסקים. וכ"כ רבינו משה קורדובירו בספר אור נערב (ח"א פ"ו וח"ג פ"א) והשל"ה הק' (ח"א עשרה מאמרות דף כט ע"ב ד"ה ואתם). וכן פסק הרמ"א (יו"ד סי' רמו ס"ד) וז"ל: ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות (רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורה).

מעתה, אין צורך בתשובה לשאלתך, כי מאליה היא באה.

 וראה עוד להרמ"א בספרו תורת העולה (ח"ג פ"ד) שכתב: ולא ראיתי מימי בדור הזה איש מקובל יודע הדבר על בוריו מצד הקבלה האמתית, ורבים מהמון העם כל אחד קופץ ללמוד בתורת הקבלה אשר היא תאוה לעינים, כגון הזוהר והרקנטי וספר שערי אורה, אף על פי שדבריהם סתומים ואינם מובנים על פי האמת מאחר שאין לנו מקובל מפי מקובל, ולא עוד אלא שאפילו בעלי בתים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ובחשכה יתהלכו, שאינם יודעים לפרש סדרה או פרשה עם פירוש רש"י קופצים ללמוד קבלה, וכל זה הוא מפני שהדור יתום ואסתרא בלגינא קיש קיש קריא. ועל זה ידוו כל הדווים. עכת"ד. וע"ע למו"ז שליט"א בשו"ת יחווה דעת (ח"ד סי' מז) שהזהיר בזאת מאד.

כאן המקום לספר מה שהזהירנו כמה פעמים מו"ז מרן שליט"א שלא להתעסק בנסתרות, והרחיב בדברים שהשתיקה יפה להם על אותם שהתעסקו בזה. וד"ל.

וזאת יש לציין כי גם אותם חכמים צדיקים ענקי הרוח האמיתיים שהתעסקו בזה, הסתירו זאת מעיני הקהל, והיו מחביאים את עצמם לבל יראום לומדים או מתפללים בסידור הכוונות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל