מקור שדוד הרגל הרביעית במרכבה

רבני בית ההוראה
כ"א אלול ה'תשע"ב

שלום לכבוד הרבנים
שאלתי היא בעניין מה שמצוי בכמה מספרי האחרונים כמו מרן החפץ חיים (שמירת הלשון פרק ח) שדוד המלך נעשה רגל רביעית למרכבה בשעה שהוא הבליג על מה שבזהו שמעי בן גרה, האם יש לזה מקור בתלמוד או במדרש או בזוהר ?
אשמח לקבל תשובה במהרה

תשובה:

שלום רב.

כך כתוב בזוהר הקדוש פרשת ואתחנן רסב,ב, וכך כתבו בהרבה מספרי המקובלים.

 

5 תגובות

  משה:

  מחילה מכת”ר עברתי על הזוהר אתחנן הנ”ל ולא מצאתי זכר לזה רק שאכן דוד הוא רגל רביעית וזה מצאתי בעוד כמה מאמרים אך את הסיבה שמזכיר החפץ חיים בגלל שמעי בן גרא זאת לא מצאתי ואדרבא מצאתי סתירה לזה מדברי הרקאנטי וז”ל ריקאנטי בראשית פרק יא) וזהו מאמרם האבות הן הן המרכבה [ב”ר פב, ז], ואין קורין אבות אלא לשלשה [ברכות טז ע”ב], והרגל הרביעי הוא דוד, אמנם לא זכה למעלה ההיא בחייו, רק בבנין הבית שבנה שלמה בנו עליו השלום. וכן אמר בספר הזוהר [זוהר חדש לך לך כה ע”ג] ביומא דאיתבני בית מוקדשא עביד הקדוש ברוך הוא טיבו סגיא עם דוד מלכא, דבתר דאזדמן ליה ההוא חובא אף על גב דמחל ליה הקדוש ברוך הוא, כד נפק ליה מהאי עלמא לא שבקוהו מלאכי עילאה למיעבר תרעי ירושלם דלעילא, והוה יתיב אבראי, וביומא דאיתבני מקדשא קרא הקדוש ברוך הוא למיכאל רברבאה קדישא ומני ליה למיהוי הוא ושיתין קדישין עילאין אפטרופוסא דישראל, אינון דאסחרו כורסיה יקרא, ומני ליה למיעל לדוד משיחא לתרעי ירושלם דלעילא ולאתקנא ליה עם אבהתא רכיבא עילאה ע”כ.
  אשמח מאוד לקבל תשובה במהרה

  רבני בית ההוראה:

  זה לשון הזוהר הקדוש שם: רק באבותיך תלתא ורתיכא ארבעה, ד’ מנלן דכתיב (שם) ויבחר בזרעם אחריהם מאי משמע לאכללא בהו דוד מלכא דאיהו רביעאה לאתתקנא ברתיכא קדישא דתנינן אבהתא תקונא ושלימותא דכלא וגופא בהו אשתכלל ואתבני ובהו אתאחיד, אתא דוד מלכא ושכליל כלא ואתקין גופא ואשלמיה בהו, וא”ר יצחק כמה דזכו אבהתא לאתעטרא ברתיכא קדישא כך זכה דוד לאתתקנא בסמכא רביעאה דרתיכא. פי’ הסולם: שואל רק באבותיך חשק ה’ שאמרת שהם המרכבה אינם אלא שלשה והמרכבה היא ארבעה ומאין לנו הרביעי ומשיב שכתוב ויבחר בזרעם אחריהם שואל מה זה משמע ומוטיב שהכתוב הזה בא לכלול בהאבות את דוד המלך שהוא הרביעי להתתקן במרכבה
  הקדושה כי למדנו האבות הם תקון ושלמות הכל והם גוף דהיינו חג”ת דז”א הנקרא גוף ובהם נשתכלל הגוף ונבנה ובהם נתאחד כלומר שעיקר הגוף שהוא ז”א הוא רק החג”ת שבו שהם למעלה מחזה הנקראים אבות בא דוד המלך ושכלל הכל והתקין הגוף והשלימו בהם כי נעשה להם רביעי שה”ס המלכות המשלמת את ז”א שנקרא גוף ואמר ר’ יצחק
  במו שזכו האבות להתעטר בהמרכבה הקדושה כך זכה דוד להתתקן בעמוד הרביעי של המרכבה.

  משה:

  שוב מחילה רבה מכת”ר את הלשון הזו ראיתי. לשון כעיין זו יש עוד כמה פעמים.

  אך לא מבואר בה הסיבה שביגלל שדוד המלך קיבל עליו באהבה את הביזיון שקיללו שמעי בן גרא קללה נמרצת ודוד ענה כמו שנאמר “כי ה’ אמר לו קלל” וזו הסיבה לזה שזכה להיות רגל למרכבה

  שאלתי היא היכן המקור לזה ?

  רבני בית ההוראה:

  אכן דבר זה לא מצאתי עדיין בדברי חז”ל, רק בחיד”א מתוק מדבש ט’ כתב גם כן לשון זו.

  יוסף רוזנהן, מודיעין עילית:

  למעלת כבוד השואל הרב ר’ משה שליט”א:
  אכן כתוב בזוה”ק שדוד המלך ע”ה לא נהיה רגל רביעי למרכבה עד לאחר שבנה שלמה את בית המקדש, ,אמנם לכאורה י”ל שאין זו סתירה למה שכתב החפץ חיים, שהסיבה שזכה לדבר זה הוא כשכר על שהבליג על מה שבזהו שמעי בן גרה, דאכן יש לומר שהקב”ה המתין לפרוע לו את שכרו על ההבלגה, עד שבנה שלמה את ביהמ”ק. [אכן אין מהזהר מקור לדברי הח”ח, אבל סתירה גם כן אין כאן].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *