הבעל ערער כי הגט שנתן היה בכפיה, ובענין עדות שלא בפני בע"ד

אם בא הבעל לבי"ד וערער על הגט שנתן אתמול, שהיה גט מעושה, ר"ל בכפיה, ועדים הכחישו אותו שהיה הגט ברצון, אבל אינם רוצים להעיד זאת בפני הבעל, כי הבעל מעולם לא ראה העדים מי היו, ועדים הללו אינם רוצים שיתגלו שמם מחמת איזה טעמים שיהיה, ומעתה השאלה האם נאמן הבעל במה שערער ?

בתודה רבה

תשובה:

שלום רב.

הבעל אינו נאמן לערער על הגט שנתן שנתינה היתה בכפיה. מאחר שיש לנו עדי חתימה ומסירה א"כ חזקה שהשטר (הגט) נעשה כתיקונו. אע"פ שלא היו עדים כלל שיכולים להכחיש אותו.

מקורות:

ענין ערעור הבעל נמצא בהרבה מקומות במסכת גיטין, ובעוד מקומות. עי' סי' קמא סעי' נג, וסעי' נז. שכל שקיימו את חתימת העדים אין עירעורו כלום. ועי' בכתובות יח שם רואים את הסברא בסוגיא שאחד מדיני השטר הוא כי כשיש לפנינו שטר (וע"י קיום החתימות אנו יודעים כי אינו מזוייף) חזקה על השטר שנעשה כתיקונו. ולכן אין אנו חוששים שמא זה נעשה ע"י כפיה.

אמנם בעדות שהתקבל בדיעבד שלא בפני בע"ד בדיני ממונות עי' מש"כ הרמ"א (חו"מ סי' כח סעי' טו במקום שא"א). אבל בדיני נפשות או בדיני אישות שלא שייך בזה הפקר בי"ד הפקר כמו בממונות יש בזה מחלוקת. הגרע"א בתשובה (קמא סי' צט) האריך בזה, ורוב הפוסקים סוברים כי גם בדיעבד עדותן בטילה, מלבד דעת המרדכי בשם ראב"ן כפי שהביא שם. וכן נראה הסכמת הבית מאיר בתשובה שנדפסה שם אח"כ (סי' ק').

ובנוב"י (קמא סי' עב בסתירת ההיתר הרביעי) האריך להוכיח כי בדיעבד אם קיבלו עדות שלא בפני האשה כדי לאוסרה על בעלה עדותן קיימת.

הצטרף לדיון

5 תגובות

 1. כבוד הרב שיחי'
  עדיין אינו מובן לי כ"כ בבירור, לפמ"ש עדות שנתקבל בדיעבד שלא בפני בע"ד, רוב הפוסקים סוברים כי גם בדיעבד עדותן בטילה,(בדיני אישות או בדיני נפשות) אז א"כ מה מועיל לנו חתומת העדים או עדי מסירה, אם המדובר היא בעדות שנתקבלה שלא בפני הבעל,

  בכבוד רב

  חיים.

 2. חתימת העדים זה מדיני השטר, שהבעל מצוה לעדים לחתום, ודינו כמי שנחקרה עדותן בבי"ד. ואין זה ענין כלל לעדות בבי"ד שאחד מפרטיה הוא שצריך שהעדות תהיה בפני בע""ד. גם עידי מסירה אלו אינם עדים שבאים להעיד בבי"ד, אלא עדים לקיומי למד"א עידי מסירה כרתי.

 3. כבוד הרב שליט"א,
  מה ששאלתי היא, הבעל טוען שהי' מעשי בציעת הגט בכפי', והעדום מעידים בפני בי"ד (במקום שהאשה רוצה להנשא)שלא הי' כפי' אלא נתן הגט מרצונה, אלא שאותה עדות (שלא הי' כפי') היתה שלא בפני הבעל כי אינם מרוצים שיתגלו שמם מי המה. זה היא השאלה שלי, האם אותה עדות שלא הי' בפני הבעל, מכשיר הגט מלהיות גט מעושה.
  ברוב תודה
  חיים.

 4. לגבי עדות העדים אם מועילה העדות להתיר לה להנשא, זה תלוי במחלוקת הנ"ל, שלהרבה פוסקים לא מועילה עדות זו.
  אך אם ברור שלא היה זיוף בגט (גם ללא הודאת הבעל) דהיינו ע"י קיום החתימות, בלא"ה הבעל אינו נאמן לומר כי הגט היה בכפיה כפי שנכתב לעיל.

 5. אינני מבין את הויכוח. וכי עדות שהגט כשר להתיר אשה לעלמא היא עדות כנגד הבעל שצריך להעיד בפניו, מדובר בעדות המתייחסת לאשה, אלא שהבעל עלול בעקיפין להפסיד מכך.
  הרי בפני נכתב ובפני נחתם נאמר שלא בפני הבעל. גם קיום החתימות מוכח בגמ' ריש גיטין שמועיל שלא בפני הבעל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל