חלק מהציבור שלא שמעו כמה תיבות בקריאת התורה

רבני בית ההוראה
2 Av 5772

שלום לכבוד הרב.
בעל קורא שבשעת קריאת התורה בלע כמה תיבות ככה שחלק מהקהל שמע וחלק לא .
אלה שלא שמעו היו מיעוט.
האם צריך לחזור?
תודה וכל טוב.

תשובה:

אין צריך לחזור ולקרוא.

מקורות:

כן כתב המשנה שכיר ח”א סימן צ’ כיון שקריאת התורה חובת ציבור היא. וכן פסקו המנחת שלמה ח”ב סי’ י”ד והציץ אליעזר חלק י”ח סימן ה’ ועוד אחרונים. אך יש ליזהר לשמוע כל מילה כמו שכתב האגרות משה ח”ד סי’ כ”ג וסי’ מ’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *