אכילת תבשיל בשרי יחד עם דגים

תפוחי אדמה שנתבשלו עם בשר, אפשר לאוכלם עם דגים? טעם כעיקר תופס גם אצל מאכלי סכנה? (אם אפשר – לציין מקור)

תשובה:

שלום רב.

אסור לאכלם עם דגים. וטעם כעיקר שייך גם לגבי סכנה של דגים ובשר.

מקורות:

עיין בשו"ת חלקת יעקב יו"ד סימן כ'  שכתב להחמיר בדבר, ולתועלת השואל הבאתי דבריו, השאלה היתה בישל דגים עם גריסים, ורוצה לאכול את הגריסים ברוטב בשר, וזה לשונו בתשובתו שם "בטו"ז סימן צ"ה ס"ק ג' דאין איסור סכנה בטעם הבא מן הכלי, ולכאורה ה"ה הכא כיון דאין בגריסין רק טעם דדגים, ועי' בסימן ע' בטו"ז וש"ך דאין סכנה במליחה.  אכן באמת יש לחלק דרק כשבישל דגים בכלי של בשר בשם אמרינן כיון דהדגים לא קבלו רק טעם הבא מן הכלי אין סכנה לאכלם בבשר, אבל בני"ד שהגריסין קבלו טעם מדגים עצמן, כשאכלן אח"כ עם בשר כל הטעם הנבלע בגריסין נאכל עם הבשר וזה אסור, ל"כ כשהדגים נתבשלו בכלי שיש בה טעם בשר דלא הוי הדגים רק נ"ט בר נ"ט, אמת שהוא נ"ט בר נ"ט דאיסורא אבל מכ"מ נ"ט בר נ"ט מקרי, אבל הכא חדא נ"ט היא, ובלאו הכי חזינן דדעת ש"ד מובא בפמ"ג וחוו"ד רסי' צ"ה דבאוכלין לא שייך נ"ט בר נ"ט רק בכלי, חזינן דטעם באוכל חמיר מטעם הבא מן הכלי. וראיה ברורה לדברי מטו"ז סימן קט"ז ס"ק ג' שמבואר שם דלחמין שאופין בתנור אחד עם בשר ואין שם רק ריח בשר מותרין הן לאכלן עם דגים, משמע להדיא הא קבלו הלחמין טעם ממש אסורין הם עם דגים אף שהוא רק טעם בעלמא ולא התיר רק משום דריחא לאו מילתא הוא ודוק. עכ"ד.  וכדברי הנחלת יעקב כ"כ בתשו' שם אריה סי' ט"ז עיי"ש.

אמנם יש להסתפק בישל תפוחי אדמה עם בשר ובישל תפוחי אדמה עם חלב, אם מותר לאכול שני התפוחי אדמה ביחד, שיש להסתפק אם כל האיסור כשיש ממשות של אחד מהמינים או ממשות של בשר עם טעם של דגים או ממשות של דגים עם טעם של בשר, אבל כשגם הבשר אינו ממשות אלא טעם וגם הדגים אינו ממשות אלא רק טעם שמא אין בדבר סכנה, וראיתי בספר חלקת בנימין על השו"ע יור"ד סי' קט"ז שנסתפק בדבר.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל