אכילת פרי בסעודת מלוה מלכה במקום שזה אכילה גסה

שבוע טוב לכבוד הרבנים.
אנו נוהגים לעשות סעודת מלוה מלכה כל שבוע,
אך במוצאי שבתות הקיץ הענין מאד קשה עבורינו וכל אכילה היא בעצם אכילה גסה האם אפשר לצאת יד"ח בפרי?

 

תשובה:

שלום וברכה.

אם יש חשש לאכילה גסה, יכול לאכול מזונות, ובדיעבד גם פירות, ואם גם זה אינו יכול י"א שיוצא גם בשתיית כוס תה חם וכיו"ב.

מקורות:

המשנ"ב בסי' ש' סק"א כתב דאם חושש לאכילה גסה יקיימה במזונות או עכ"פ בפירות, ובקיצור שולחן ערוך (סי' ע"ז סעיף ט"ז) דעדיף שיהיו פירות מבושלים.

ולענין משקה חם דסגי בדיעבד כן כתב המנחת שבת וקצוה"ש (הביאם השש"כ פס"ג ה"ח).

ויש לצרף לזה דברי הא"ר והבאר היטב בסי' ש' דאם האריך בסעודה שלישית אחרי הלילה א"צ לאכול מלוה מלכה (אמנם המטה אפרים סי' תר"ב כתב שצריך לכוין באכילה זו לצאת ידי מלוה מלכה), אמנם התהל"ד חלק עליהם שם, וגם המ"ב לא הביא דבריו.

ונחלקו הפוסקים האם גם כשאינו אוכל פת צריך לאכול יותר מכביצה (בסי' רצ"א כתב הפמ"ג מ"ז סק"ב דגם בשאר דברים צריך יותר מכביצה, אבל תהל"ד סי' רצ"ב סק"ב כתב דסגי בכזית) , אך בשעת הדחק סגי בכזית כמש"כ המ"ב סי' רצ"א סק"ב.

וז"ל השו"ע סי' רצ"א "והחכם עיניו בראשו שלא ימלא בטנו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית", וה"ה לענין מלוה מלכה.

וכל זה מעיקר הדין, אבל ידוע שהגר"א החמיר מאד באכילת פת במלוה מלכה [כמובא בספר שערי רחמים שהגר"ח מוואלז'ין זצ"ל הגיע לגר"א במוצש"ק, ושאלו הגר"א אם אכל מלוה מלכה, והשיב לו שאכל עוגת דבש כיון שאינו בקו הבריאות. והגר"א שחק עליו וציוה לו ליטול ידים ולאכול פת, ועוד מעשים בספר תוספת מעשה רב], וכן כתב הגר"ח קניבסקי שליט"א בשם החזו"א דצריך פת דוקא (מובא בגיליון אליבא דהלכתא על סי' ש') ועדיף לאכול אחרי חצות פת מאשר מזונות לפני חצות.

 ומ"מ נראה דאם אכילת הפת הוי ממש אכילה גסה באופן שמזיקו אין להחמיר בזה דלאו שמה אכילה ולא יצא י"ח כמש"כ המ"ב (סי' רצ"א סק"ד).

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל