השגחה פרטית

רבני בית ההוראה
ט"ו סיון ה'תשע"ב

לכבוד הרב
האם כל דבר שקורה לנו בעולם הזה ואילו הדבר הכי קטן יש לו משמעות וסיבה? אם למשל נכנס לטאה לבית יש לזה סיבה? אם (סתם דוגמה) עקץ אותי יתוש יש סיבה? אם התשתעלתי יש לזה סיבה? אם נשרטתי יש לזה סיבה? תודה רבה

תשובה:

לכל דבר בעולם שקורה ישנה סיבה, ואין דבר שקורה בלא סיבה, בפרט כאשר זה דבר שיש בו צער מסוים, ה’ רוצה שאדם יהרהר בתשובה, ויש בזה כפרת עוונות.

אולם מה שיש שחושבים שאם נכנסה לטאה זה אומר שיהיה כך וכך, יש בזה חשש איסור.

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת חולין (דף ז:) “ואמר ר’ חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה שנאמר מה’ מצעדי גבר כוננו ואדם מה יבין דרכו”, אולם אין לומר על מקרה שקרה שיש בזה סימן צדדי שיתכן ונכלל בכלל איסור “מנחש” עי’ שו”ע יו”ד סי’ קעט ס”ג “האומר: פתי נפלה מפי, או מקלי מידי, או בני קורא לי מאחרי, או שצבי הפסיקו בדרך, או שעבר נחש מימינו או שועל משמאלו, ולמי שאירע לו אחד מאלו עושה ממנו ניחוש שלא לצאת לדרך או שלא להתחיל במלאכה, וכן המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים, וכן האומר: אל תתחיל לגבות ממני, שחרית הוא, מוצאי שבת הוא, מוצאי ר”ח הוא, וכן האומר: שחוט תרנגול שקרא כעורב ותרנגולת זו שקראה כתרנגול, אסור” וע”ש בפ”ת סק”ג שהביא שרק לומר אסור ולחשוב מותר, ובד”ת ס”ק כ הביא שהדבר תלוי במחל’ האחרונים אם גם במחשב בליבו אסור משום מנחש, וע”ש עוד בס”ק כא בשם הראשית חכמה כמה וכמה דברים שנכללים בכלל איסור מנחש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *