מוקצה בקבלות על תרומות

רבני בית ההוראה
7 Iyyar 5772

בקשר לחלוקת קבלות למתפללים בשבת (בתשובה זו). האם אין בעיה של מוקצה ?

 

תשובה:

כתבנו שם שיש המתירים במקום צורך לחלקם אף בשבת עצמה, וטעמם כיון שאין איסור בקריאתם משום שטרי הדיוטות, וממילא גם אין בהם איסור מוקצה.

אמנם יש לציין שאם יש אדם שמשמר מאוד את הקבלה ומקפיד עליה, דינה כמוקצה מחמת חסרון כיס.

 

מקורות:

הצד שיש מוקצה בקבלות, הוא אם יש איסור קריאה בהם משום שטרי הדיוטות, ומצד זה פסק האז נדברו שהבאנו בתשובה שם שיש להקל, ודימה זה לקריאת השמש לסעודת מצוה שכתב המ”ב סי’ ש”ז ס”ק מ”ז להקל.

אמנם כל זה לא כתב אלא במקום צורך כשישנם אנשים שאינם מזדמנים לבית הכנסת רק משבת לשבת, אך לכתחלה אין ליתן קבלות בשבת. ואף התשובה שם עסקה בחלוקה מערב שבת, כשישנה אפשרות שהמתפלל יקחנה בשבת בכיסו, וכיון שאין האיסור ברור וכן אין זה ברור כלל שמקבל הקבלה יטלטל המוקצה בידיו אין איסור לגבאי ליתן לו הקבלה בערב שבת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *