קריאת פרשת שמיני לחוזרים מחו”ל לארץ ישראל לאחר הפסח

רבני בית ההוראה
י"ב ניסן ה'תשע"ב

שאלה:

בחורי ישיבה של חו”ל שלומדים בא”י וחזרו לבין הזמנים, מתי עדיף לשמוע קרה”ת של פ’ שמיני במנחה של אחרון של פסח או כשיחזרו לא”י?

תשובה:

אין לקרוא פרשת שמיני במנחה של שבת אחרון של פסח, ולכן ישמעו שמיני כשיחזרו לארץ, אם יזדמן להם, ואם אין להם מנין בפני עצמם שיכולים לשמוע פרשה זו, פטורים משמיעת הפרשה.

מקורות:

במנחה של שבת אין לקרוא פרשת שמיני כיון שאין זה זמנה, וכמה כרכורים כרכרו האחרונים במנין שלם שלא שמע פרשת השבוע או טעו בפרשת השבוע אם יכולים לשמוע קריאת הפרשה שמחויבים בה באותה שבוע, אבל קריאת פרשת שמיני שעדיין לא נתחייבו בה אין לה מקום לקרותה במנחה, ומכל מקום מעיקר הדין גם פטורים מפרשת שמיני גם כשהגיעו לארץ כיון שאין זה זמן קריאת הפרשה, והרי כלפי כל אחד מהם אין זה ציבור שלא יכלו לקרות אלא זה אונס פרטי עי’ בדברי הפוסקים בזה (שערי אפרים שער ז ובשערי רחמים שם אות י -יב מדברי האחרונים בזה] וכידוע שעיקר תקנת הקריאה היא על הציבור ולא על היחיד, אלא שמחוייבים היחידים שיצטרפו לציבור כדי להתפלל ולקרוא בתורה, אך כאן זה לא שייך כיון שהפטור הוא פטור פרטי ולא קשור למה שיש עוד אנשים שלא שמעו, ומ”מ רבים מקפידים להצטרף לעשרה שלא שמעו קריאת שמיני כדי לשמוע גם קריאה זו.

תגובה אחת

    הרב השואל:

    מצאתי בס’ יו”ט שני כהלכתו בסופו מכתב מהרב בלוט שכותב שבישיבה של הגרמ”פ ז”ל נהגו תמיד לקרות פ’ שמיני במנחה של אחש”פ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *