פרשת יתרו – דרך ארץ קדמה לתורה

 

דרך ארץ קדמה לתורה

 

"ויאמר חותן משה אליו…והזהרת את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (שמות י"ח, כ)

"תני רב יוסף, והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, אשר ילכו זה ביקור חולים, בה זו קבורה, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין." (מסכת בבא מציעא דף ל' ע"ב)

 

יתרו פונה למשה רבנו ואומר לו שאם ימשיך לדון את ישראל לבדו "נבל תיבול", והנה בתוך עצתו למשה אומר לו "והודעת להם את הדרך…" ובגמרא נלמדו מפסוק זה הנהגות הראויות בין אדם לחברו ואף החיוב לנהוג לפנים משורת הדין. מה בא יתרו לייעץ למשה רבנו במילים אלו, הלא עצותיו נסובו על מינוי דיינים ואילו הנהגות אלו שייכות לבעלי הדין ולא לדיינים?

ביאר ה'חפץ חיים' (על התורה) שעצת יתרו למשה רבנו הייתה שמלבד מינוי דיינים ראויים לעם ישראל, עליו גם ללמד את כלל העם מוסר והנהגות שבין אדם לחברו, על מנת שירכשו מידות תרומיות ונאצלות.

כך, כשהעם כולו יתרגל להתנהג בהנהגות של לפנים משורת הדין יהוו דוגמה בדרכיהם הישרות לכלל העמים ויקדשו שם שמים ברבים. ובכך גם תיחסך עבודה רבה מעול הדיינים. וכפי שאמרו חז"ל במסכת יומא (פ"ו ע"א): "ואהבת את ה' אלקיך – שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? – "אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר: "ויאמר לו עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר".

***

מתאים מאוד שדברים אלו נכתבו לפני מתן תורה, בהיותם הכנה ראויה לקראת מתן תורה וכמאמר הפסוק (י"ט ב'): "ויחן שם ישראל נגד ההר" וביאר רש"י: "כאיש אחד בלב אחד". ביאר האור  החיים הקדוש שכשעם ישראל מאוחדים ומסבירים פנים זה לזה, הרי הם ראויים לקבל את התורה.

ואכן התורה בעצמה ניתנה בשני לוחות צמודים וביאר החזקוני (כ', י"ב) שחמשת הדברות הראשונים הם מצוות שבין אדם למקום ואילו חמשת הדברות האחרונים הם מצוות שבין אדם לחברו. באה התורה ולימדה אותנו ששני הלוחות צריכים להיות שווים ללמדנו שעבודת ה' צריכה להיות מושלמת בשני המישורים הללו. וזוהי הסיבה שנתן אליעזר לרבקה שני צמידים רמז לשני לוחות הברית המצומדים, ללמדנו שאמנם שני תחומי עבודה הם התחום של המצוות של ב"א למקום והתחום של מצוות של ב"א לחברו ולכן לוחות הברית מחולקים לשניים. אולם, העבודה בשני תחומים אלו חייבת להיות צמודה ובהרמוניה אחת ולכן חייבים לוחות הברית להיות צמודים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *