טבילה בימי אבילות הבעל

רבני בית ההוראה
29 Tevet 5772

אם יום הטבילה יוצא בזמן שהבעל יושב שבעה. האם יש לטבול בזמן ולחכות או שיש לטבול רק לאחר השבעה?

תשובה:

אין לאשה שבעלה אבל לטבול בימי שבעת ימי אבילותו, ובמקום הצורך [כגון שאחר כך יהיו במקום שלא יהיה מקוה יש להקל על ידי שאלת חכם]

מקורות:

שו”ת זרע אמת ח”ב סי’ קנא בשם האחרונים, [וסיים שם “אם הלכה נקבל אבל לדין יש תשובה” ולכן יש לברר על ידי שאלת חכם במקום הצורך], ועי’ בספר ציוני טהרה (לרב”צ יעקובוביץ, סי’ קצז, אות לג ס”ק ג-ו) שהביא מדברי שו”ת רבי ידידיה וויל שמשמע מדבריו שאין לטבול בימי השבעה כיון שאסורים במיני קירבה ויש חשש שיבואו לידי הרגל דבר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *