קביעת מזוזה בבית מלון בחו”ל

רבני בית ההוראה
ט' טבת ה'תשע"ב

אני נוסע לתאילנד, האם אני צריך לקחת איתי מזוזה ולשים בחדר של המלון שאני מתאכסן שם וכמובן יהיו כמה ואם כן אוו לא תוכלו לפרט????

תשובה:

אין צורך להקחת מזוזה להניח על דלת חדר שאתה שוכר במלון, בפרט אם אתה לא מתוכוון לשהות באותו חדר יותר מ-30 יום.

אולם מותר לקבוע שם מזוזה בלא ברכה [משום שמירה מהסכנה], אך צריך להיזהר ליטול את המזוזה לאחר שאתה יוצא.

אם הנך שוכר חדר מראש לשלשים יום ויותר, יש לקבוע מזוזה.

מקורות:

עי’ שו”ע יו”ד סי’ רפו סכ”ב שכתב ש”השוכר בית בארץ ישראל אור בפונדק בארץ ישראל פטור מן המזוזה כל שלשים יום”, ומלשונו משמע שהדר בפונדק בחו”ל אפילו יותר משלשים יום פטור מן המזוזה, וכן דייק הגר”ח קנייבסקי מלשון הברייתא והירושלמי והרמב”ם [והוא מקור לשון השו”ע]  בספרו על מסכת מזוזה (פ”ב הי”ב בפרשה סדורה סי’ נט), אמנם שם חקר בטעם הדבר מדוע הדר בפונדק ל’ יום פטור ממזוזה, וכתב הטעם משום שדירת פונדק נחשבת לדירת עראי ולכן אף בארץ ישראל פטור כל שלשים יום, אלא שלאחר שלשים יום יש חיוב מדרבנן משום שנראה כדירת קבע, אבל בחו”ל כיון ששוכרו כל יום מחדש ויכול הבעה”ב להעבירו ממקום למקום לא נחשב כביתו, ע”ש, ולפי דבריו בבתי מלון בזמנינו שהבעה”ב אינו יכול להעבירו מחדר ששכר לחדר אחר ושכר מראש לשלשים יום חייב במזוזה וצ”ע, ובקונטרס המזוזה (בספר בית ברוך, ובספרו בירור הלכה) על סי’ רפו כתב בשם כמה מהפוסקים שסברו שאף בחו”ל פונדק חייב לאחר ל’ יום, ולכן יש לקבוע מזוזה, אולם לגבי ברכה נראה שיקבע ולא יברך אף במקרה ששכר מראש לשלשים יום, כיון שמהות המלון הוא בית עראי ושמו של עכו”ם עליו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים