שכר בית וקבע בה מזוזה שאולה האם כשיוצא מותר לו להורידה כדי להחזירו

הרב מאיר יצחק וינד
כ"ד כסלו ה'תשע"ב

1)ראובן שאל מזוזה משמעון ותלה אותה בדירתו לאחר תקופה יצא ראובן מהדירה ולוי נכנס לגור בה כעת ראובן טוען שמכיון שהמזוזה אינה שייכת לו והוא שאל אותה רק לשימושו אין לו זכות להשאיר את המזוזה ולוי טוען מכיון שאין לך אפשרות להוריד אותה עליך להגיע לפשרה עם שמעון אם את המזוזה אין להסיר הדין עם מי (יש לציין שבזמן ששמעון השאיל את המזוזה לראובן הוא אמר לו שכשיצא מהדירה לא תהיה לו בעיה להוריד את המזוזה מכיון שאיננה שלו וממילא לכו”ע אין לומר ששמעון השאיל אדעתא דהכי שהמזוזה תישאר בדירה גם לאחר ששמעון יצא ממנה )

תשובה

שלום רב!

אף שאסור לאדם להוריד מזוזה מפתח ביתו כשיוצא משם, [וכפי שנפסק בשו”ע יו”ד סימן קצ”א], במקרה שהמזוזה שאולה והוא חייב להחזירה למשאיל יש אומרים שמותר להוריד את המזוזה, ולכן מי שרוצה להקל ולהוריד את המזוזה יש לו על מי לסמוך, וכן יש הרבה שנוהגים שאם תלו מזוזה שאולה, הם מורידים אותה, אמנם מכיון שיש חולקים וסוברים שאסור להוריד גם במקרה כזה, לכן יש שמחמירים שלא להוריד את המזוזה אלא אם כן הם קובעים מזוזה אחרת במקומה, ולכן אם אתה רוצה להחמיר אתה יכול להוריד את המזוזות השאולות ולקבוע במקומם מזוזות אחרות, [עיין בספר אורחות רבינו חלק ג’ אות ל”ט -מ’ שכתב בשם הגאון ר”ח קנייבסקי שליט”א שבמקרה כזה מותר להסיר את המזוזה כדי להשיבה, אמנם מביא שם שאביו בעל הקה”י פקפק בזה, ולכן ראוי להחמיר שיורידה ויקבע אחרת במקומה.

וביחס לשאלה על מי מוטל לשלם על המזוזות החדשות שהוא יקבע שם, התשובה היא: שהשוכר החדש (לוי) צריך לשלם על המזוזות החדשות, וכפי שמבואר ברמ”א שהוא חייב לשלם, וכ”כ האגרות משה יו”ד ח”ד סימן מ”ד שלדעת הרמ”א והב”ח השוכר החדש חייב לשלם, וכן מבואר במגן אברהם סימן תל”ז סק”ו ובמחצית השקל שם, וכן מבואר בחיי אדם כלל ט”ו סעיף כ”ג. וכן מבואר בערוך השולחן ביו”ד סימן רצ”א ס”ג שיכול לתבוע מהשוכר שישלם עבור המזוזות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים