הנס הנסתר

רבני בית ההוראה
21 Kislev 5772

מתוך כתב העת “בסוד שיח”, בעריכת שאול שיף

הנס הנסתר

מלבד מצות נר חנוכה ישנן מצוות נוספות  לזכר נסים: אכילת קורבן פסח וסיפור יציאת מצרים, לזכר נס יציאת מצרים והנסים הנלווים ליציאה. כמו-כן קריאת מגילת אסתר לזכר נס פורים . לעומת מצוות אלו נקבעה מצות הדלקת נר חנוכה דווקא על פתח הבית ברשות הרבים. במה שונה נס חנוכה שנקבע כך להיעשות בפומבי, ממש ברחוב?

החתם סופר מסביר כי ישנו הבדל מהותי בין הנסים. נס יציאת מצרים ונס פורים היו נסים גלויים המפורסמים לכל העמים. עם עבדים יצא לחרות אחרי עשר מכות של שינוי הטבע, כל בכורי מצרים מתו באחת, ים סוף נבקע לשניים וכו’. בפורים עם שלם ניצל ממות בטוח והתהפך הגלגל על רודפיהם. נסים אלו ידועים מחד גיסא לכל העולם, ומאידך גיסא אין בולטת בהם אהבתו של הקב”ה לעם ישראל, כי אפשר שעשאם כדי שידעו כל באי העולם כי ה’ הוא האלוקים אין עוד מלבדו.

לעומת זאת, נס פח השמן של חנוכה היה בהסתר בבית המקדש ולא ראוהו אלא הכהנים של בית המקדש. בנס זה, בעודו בצנעה, אין כדי לפאר את שמו של הקב”ה לעיני כל, ולפיכך בולטת בו ביותר אהבת ה’ לעמו, שעשהו רק כדי להודיע לנו חיבתו ורצונו.

השילוב של היות הנס נסתר מחד גיסא, ומיוחדותו מאידך גיסא, הוא שעמד לנגד עיני חז”ל בתקנם להדליק נרות חנוכה ברשות הרבים. (ותן חלקנו)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *